Is the Gender Bias a Problem for Filipinas?

This is a quick survey to find out if Filipino women experience gender bias. For this purpose, gender bias means being denied equal benefits as that of an equivalent male counterpart, i.e.
i. being paid less for performing the same duty or assuming same responsibility as a male counterpart
ii. being denied the same privileges and benefits as those of your male siblings/ male spouse
iii. being labeled negatively or disliked for doing something that a male counterpart is praised or like for,

(Ito ay isang maikling survey para alamin kung nakakaranas ng 'gender bias' ang mga Flilipina. Ang 'gender bias' dito ay tumutukoy sa mga pagkakataon na masmababa ang turing sa babae kaysa sa lalaking kapareho niya sa kakayahan, karanasan at galing sa trabaho. Mga pagkakataon tulad ng:
i. pagbayad ng masmababang sahod sa babae kaysa sa lalaking kapareho niya ang 'position' at responsibilidad sa trabaho
ii. pagkait ng benepisyo sa babae na ibinibibay sa lalake
iii. pagkutya o pagpintas sa ginagawa ng babae na pinupuri naman kapag ginagawa ng lalaki

  The Pantene Video Advert: Labels against Women

  An ad campaign to raise awareness about Gender Bias that has gone viral amidst the raging global debate on the topic.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question