แบบสอบถามผลการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการขับเคลื่อน
ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สำนักงานเกษตรอำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
1. ตำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. อายุผู้ตอบแบบสอบถามกี่ปี (คลิกเลือก) *
3. ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่กี่ปี (คลิกเลือก) *
4. ท่านได้รับการชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบ T&V System หรือไม่ *
4.1 กรณีได้รับการชี้แจง ท่านได้รับจากการประชุม/อบรมใด หน่วยงานใดจัด โปรดระบุ
Your answer
5. ในเวที PW/MM/DW/WM ได้มีการสรุปข้อมูลเพื่อค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลหรือไม่ *
5.1 ถ้ามี ด้านสมรรถนะ เรื่องใด (ระบุ)
Your answer
5.2 ด้านวิชาการ เรื่องใด (ระบุ)
Your answer
5.3 ด้านแผนงาน/โครงการ เรื่องใด (ระบุ)
Your answer
6. จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ ได้มีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลหรือไม่ *
6.1 ถ้ามี ด้านสมรรถนะ เรื่องใด (ระบุ)
Your answer
6.2 ด้านวิชาการ เรื่องใด (ระบุ)
Your answer
6.3 ด้านแผนงาน/โครงการ เรื่องใด (ระบุ)
Your answer
7. ความรู้ที่จำเป็นเร่งด่วนที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดในการที่จะไปเยี่ยมเยียนหรือถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่คืออะไร (ตอบได้เพียงข้อเดียว) *
8. ท่านมีส่วนร่วมในการเตรียมการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
9. ท่านได้เข้าร่วมเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่หรือไม่ *
9.1 กรณีไม่ได้เข้าร่วม เพราะอะไร
Your answer
9.2 กรณีเข้าร่วม ท่านเข้าร่วมในฐานะอะไร
10. การเยี่ยมเยียน *
10.1 กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุ)
Your answer
11. การเยี่ยมเยียนมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
11.1 กรณีไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจาก (ระบุ)
Your answer
11.2 กรณีเข้าร่วม เนื่องจาก (ระบุ)
Your answer
11.3 กรณีเข้าร่วมเป็นบางครั้ง เนื่องจาก (ระบุ)
Your answer
12. ท่านมีส่วนร่วมในการสรุปผลการเยี่ยมเยียนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
12.1 กรณีขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ท่านขอรับการสนับสนุนเรื่องใด (ระบุ)
Your answer
13. ท่านได้รับการนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือไม่ *
14. ท่านมีความคิดเห็นต่อการนิเทศงานตามระบบ T&V System อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
15. หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์พื้นที่/คน/สินค้า เพื่อกำหนดเป็นแนวทางพัฒนาการเกษตรที่ชัดเจนหรือไม่ *
16. ท่านได้รับการสนับสนุนที่เกิดจากการขับเคลื่อนระบบ T&V System หรือไม่ *
16.1 กรณีได้รับการสนับสนุน ท่านได้รับอะไรบ้าง (ระบุ)
Your answer
17. ท่านคิดว่าสิ่งใดต่อไปนี้ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว) *
18. องค์ประกอบในระบบ T&V System ต่อไปนี้ที่ท่านคิดว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ชัดเจนในระดับใด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้
การเยี่ยมเยียน
การสนับสนุน
การนิเทศงาน
การจัดการข้อมูล
ภาพรวมของระบบ T&V System
19. ประโยชน์ที่เกิดจากการนำระบบ T&V System มาใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ต่อบุคลากรในหน่วยงาน (ระบุ) *
Your answer
20. ประโยชน์ที่เกิดจากการนำระบบ T&V System มาใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ต่อหน่วยงาน (ระบุ) *
Your answer
21. ประโยชน์ที่เกิดจากการนำระบบ T&V System มาใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ต่อเกษตรกร (ระบุ) *
Your answer
22. ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System (ระบุ) *
Your answer
23. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบ T&V System ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ระบุ) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms