แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพ
1.2 สังกัดหน่วยงาน/คณะ
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการห้องสมุด
2.1 ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
2.2 ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด
3.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
3.1.1 ปริมาณของหนังสือ,วารสาร,หนังสือพิมพ์ละสื่ออื่นๆสำหรับการประกอบการเรียนการสอน
3.1.2 ความหลากหลายของหนังสือ
3.1.3 ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ
3.1.4 ความรวดเร็วในการนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
3.1.5 จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
3.2 ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
3.2.1 เวลาเปิด-ปิดบริการ (08.30 - 16.30 น.)
3.2.2 บริการสมัคร/ต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
3.2.3 บริการยืม – คืน
3.2.4 ระหว่างยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)
3.2.5 ค่าปรับส่งหนังสือเกินกำหนดวันละ 5 บาท/รายการ/เล่ม
3.2.6 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3.2.7 บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์
3.2.8 บริการสื่อการศึกษา เช่น CD / DVD / VIDEO เป็นต้น
3.2.9 บริการแนะนำ / ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
3.2.10 บริการจองหนังสือด้วยตนเอง (Request)
3.2.11 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew)
3.2.12 บริการแนะนำหนังสือด้วยตนเอง (Book Suggestion)
3.2.13 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3.2.14 บริการสืบค้น (OPAC)
3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
3.3.1 จำนวนบุคลากรที่ให้บริการ
3.3.2 การให้บริการของบุคลากรประจำเคาน์เตอร์ยืม-คืน
3.3.3 บุคลากรมีความกระตือรือร้น ความเป็นกันเองและเต็มใจช่วยเหลือผู้ให้บริการ
3.3.4 ความสามารถของบุคลากรในการแนะนำการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
3.3.5 บุคลากร / เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
3.4 ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
3.4.1 ห้องสมุดตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการ
3.4.2 จำนวนโต๊ะ – เก้าอี้ สำหรับนั่งอ่านหนังสือเหมาะสม
3.4.3 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น
3.4.4 ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น
3.4.5 จำนวนปลั๊กไฟที่ให้บริการสำหรับ Note Book
3.4.6 การจัดพื้นที่ในห้องสมุดสะดวกต่อการค้นคว้าการเรียนรู้ น่าเข้าไปใช้ นั่งสบาย
3.4.7 บรรยากาศและความเงียบสงบในห้องสมุด
3.4.8 แสงสว่างภายในห้องสมุด
3.4.9 อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด
3.4.10 ความสะอาดของห้องน้ำ
3.5 ด้านการประชาสัมพันธ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เช่นการแจ้งบริการ/ข่าวสารใหม่ ๆ / การจัดแผ่นพับ / เว็บไซต์ / ป้ายประกาศเป็นต้น
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy