แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนางานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินนี้ตอบตามความเป็นจริง


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question