แบบสำรวจการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2557 - 2561) และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2562 – 2566)
แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับเดิม และรวบรวมความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะนำข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ มาใช้ปรับปรุงและจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) ให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอความร่วมมือท่านกรอกแบบสำรวจดังกล่าว เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งคืนกลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. สถานภาพการทำงาน *
5.หน่วยงานที่สังกัดในการทำงาน *
5.1 ส่วนกลาง (โปรดระบุ)
5.2 ส่วนภูมิภาค (โปรดระบุจังหวัด)
Your answer
ส่วนที่ 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2557 – 2561)
2.1 วิสัยทัศน์
1. วิสัยทัศน์ *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
“เป็นองค์กรนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานอย่างมืออาชีพ โดยนำองค์ความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
2.2 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. “บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
พันธกิจที่ 2 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
2. “พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย โดยยึดหลักสมรรถนะและการจัดการความรู้ในองค์กร”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
พันธกิจที่ 3 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
3. “เสริมสร้างระบบคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
พันธกิจที่ 4 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
4. “ส่งเสริมบุคลากรให้มีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
พันธกิจที่ 5 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
5. “ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความสมดุลระหว่างการทำงาน ครอบครัว และสังคม”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
“พัฒนาระบบและกระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
“พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ความปรับปรุง
“พัฒนาระบบการสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สำคัญ (Succession Plan)”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
“พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักสมรรถนะและการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
“เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 *
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
“เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ”
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
 ท่านมีความคาดหวังต่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2566) อย่างไร
Your answer
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การสำรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมครั้งนี้ ใช้ปัจจัยในการพิจารณาปัจจัยภายนอกในประเด็น PESTEL
(ปัจจัยด้านการเมือง (Political) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจัยทางสังคม (Social) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmetal) และปัจจัยทางกฎหมาย (Legal) ส่วนปัจจัยภายใน
จะครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในใช้หลัก 7s Mckinsey ในพิจารณา ประกอบด้วย กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร (Structure) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร (Style) ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) และค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
3.1 ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก PESTEL มีประเด็น ดังนี้
(1. ปัจจัยด้านการเมือง (Political) 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 3. ปัจจัยทางสังคม (Social) 4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology) 5. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmetal) และ 6. ปัจจัยทางกฎหมาย (Legal)

คำอธิบาย โปรดเลือกลำดับความสำคัญ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1

3.1.1 ปัจจัยด้านการเมืองและปัจจัยภาครัฐ (Political and Public factors)
ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0
การสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากรัฐบาล
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การแทรกแซงทางการเมืองในหน่วยงานราชการ
2. นโยบายไม่เพิ่มตำแหน่ง คน และงบประมาณข้าราชการ
3. ระบบการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้มีผลกระทบต่อนโยบายของภาคราชการและนโยบายด้านกำลังคนภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(Economic factors)
ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. สภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ ส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
2. เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้องค์กรมีทัศนคติในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการทำงานในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาสมองไหล
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือในภูมิภาค ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรและการคุ้มครองดูแลประชากรภายในประเทศ
3. ค่าตอบแทนของหน่วยงานภายนอกสูงกว่า ทำให้ดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ออกจากระบบราชการ
4. สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การคือ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทำให้องค์การต้องลดจำนวนบุคลากร ลดจำนวนการผลิต
5. อัตราเงินเดือนข้าราชการไม่สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.1.3 ปัจจัยด้านสังคม(Social factors)
ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
2. มีคน Generation Y : ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 -2543 เข้าสู่ระบบราชการมากขึ้น ซึ่งมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อนทำให้องค์กรต้องปรับวิธีบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ทำให้ทดแทนคนไม่ทัน)
2. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยมีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ได้บุคคลากรที่มีความสามารถในการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานสากล
3. ค่านิยมของคนไทยในวัยทำงานรุ่นใหม่มุ่งการเป็นนายตนเอง
4.นิสัยคนไทยรักอิสระ ทำให้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับแบบแผนเดิมๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technological factors)
ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การเติบโตทาง IT ส่งผลให้ลดภาระงาน ทดแทนคนด้วยเครื่องมือ ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น
2. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างองค์กรมากขึ้น
3. สำนักงาน ก.พ. มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย (ระบบ DPIS)
4. ความก้าวหน้าด้าน IT ช่วยพัฒนาด้านบุคลากร
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์น้อยลง
2. บุคลากรไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลมีความเสี่ยงต่อการโจรกรรม หรือถูกทำลายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.1.5 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental factors)
ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. มีเครือข่ายหน่วยงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานที่ชัดเจน
2. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีมากขึ้น เป็นโอกาสให้ข้าราชการได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. สถานที่ในการทำงานไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ทำให้เกิดการแข่งขันในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบราชการ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.1.6 ปัจจัยด้านกฎหมาย(Legal factors)
ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประจำทุกปี
2. มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม
3. สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการซับซ้อนทำให้การดำเนินงานล่าช้า
2. มีข้อร้องเรียนทางวินัยค่อนข้างมาก
3. นโยบายการจ้างพนักงานราชการทดแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำไม่เอื้อต่อการบริหารงานบุคคลสำหรับงานต่อเนื่อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจ
4. กฎ ระเบียบ และการปรับตัวของสำนักงาน ก.พ. ไม่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
5. มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐกำหนดให้ส่วนราชการที่มีข้าราชการไม่เกิน 1,000 คนต้องยุบเลิกอัตรากำลังข้าราชการเกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้อัตรากำลังลดลงไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
6. การสรรหาบุคลากรภาครัฐต้องเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่แตกต่างกับภาคเอกชนที่เปิดกว้าง ทำให้คนเก่งและดีถูกเลือกโดยภาคเอกชนก่อนภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเตม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายในใช้หลัก 7s Mckinsey ในพิจารณา ประกอบด้วย กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร (Structure) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร (Style) ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) และค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)

คำอธิบาย โปรดเลือกลำดับความสำคัญ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1

3.2.1 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
จุดแข็ง (Strength) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. มีการกำหนดกลยุทธ์ และพันธกิจที่ชัดเจนของส่วนราชการ
2. มีแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุขและแผนปฏิบัติงานรองรับในการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จุดอ่อน (Weakness) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ขาดการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ให้บุคลากรรับรู้
2. ขาดแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจน
3. เงื่อนไขความก้าวหน้าในสายงานไม่ชัดเจน และไม่ได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
4. องค์กรขาดการวางแผนอัตรากำลังคนทดแทน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุระดับความสำคัญ)
Your answer
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2.2 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร (Structure)
จุดแข็ง (Strength) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. สถานภาพหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานค่อนข้างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่น