โครงการฝึกทักษะภาวะผู้นำด้วยการใช้กระบวนการ Action Learning ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (Soft Skill ทักษะทางสังคม)
หากนิสิตต้องการตรวจสอบรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่ : https://bit.ly/2RmWO3D
ข้อกำหนดในการลงทะเบียน (กรุณาอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนการลงทะเบียน)
1. การเข้ากลุ่ม Action Learning นิสิตจะได้รับการรับรองให้ผ่าน Soft skill ทักษะทางสังคม เท่านั้น
2. ก่อนที่นิสิตที่จะตัดสินใจเข้ากลุ่ม Action Learning ให้อ่านเงื่อนไขก่อน ดังต่อไปนี้
3. การเข้ากลุ่ม ต้องเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมระยะเวลาเข้ากลุ่มทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
(ไม่นับรวมเวลาที่กลับไปทำใบประเมิน และใบงาน ครั้งละประมาณ 15-30 นาที)
4. การเข้ากลุ่มในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1.30 ชม. และให้มาตรงเวลา หากล่าช้าเกิน 5 นาที ขึ้นไป
จะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ หากกระบวนการทำกลุ่มได้เริ่มต้นแล้ว (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม)
5. การลงชื่อเข้าร่วม สามารถลงได้มากที่สุด 2 รอบ ใน 1 วัน และลงได้จำนวนสูงสุด 2 ครั้ง/สัปดาห์เท่านั้น
ึ6. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอให้นิสิตมาตามวัน - เวลาที่ลงทะเบียนไว้ เพราะหากขาดการเข้าร่วมโดยไม่ได้แจ้ง
จะส่งผลกระทบต่อนิสิตคนอื่นๆได้เพราะหากกลุ่มมาไม่ครบ 4 คนจำเป็นต้องยุติกลุ่มในวัน - เวลานั้นๆ
7. การเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการเข้ากลุ่ม ให้กระทำก่อน 24 ชั่วโมง ในระบบ เพื่อให้นิสิตผู้อื่นได้สามารถใช้สิทธิในการเข้ากลุ่มแทนได้
8. นิสิตที่เคยลงทะเบียนเข้าอบรมในภาคการศึกษาที่แล้ว และยังไม่ครบจำนวนครั้งตามข้อกำหนดการอบรม
สามารถลงทะเบียนในรอบของภาคการศึกษานี้ได้ เพื่อจะได้เข้ากลุ่มได้ครบตามจำนวน 6 ครั้ง
9. การผ่านเกณฑ์จะนับที่จำนวน 6 ครั้ง (9 ชั่วโมง) รวมถึงการส่งรายงาน 6 ครั้งครบถ้วน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse