„Ocenianie w szkole. Funkcja oceny szkolnej”
Drogi Rodzicu!
Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu doskonalenia zasad oceniania w szkole. Chcielibyśmy wiedzieć, na ile oceny bieżące i okresowe motywują Wasze dzieci do zwiększonego wysiłku i stanowią pomoc w samodzielnym planowaniu procesu uczenia się oraz w jakim stopniu oceny informują Państwa o osiągnięciach, sukcesach i niepowodzeniach dzieci.
Proszę o przemyślane i szczere odpowiedzi.
Czy został Pan(i) poinformowany(a) o zasadach oceniania w szkole? *
Czy zasady oceniania wiedzy i umiejętności dzieci w szkole są dla Pana(i) zrozumiałe? *
Czy nauczyciele przestrzegają tych zasad? –proszę udzielić odpowiedzi, jeśli te zasady są znane
Proszę podać przedmioty, na których , wg Pana(i) naruszane są zasady oceniania i na czym, ta niezgodność polega:
Your answer
Jak często nauczyciele wykorzystują następujące formy oceniania: *
rzadko
częściej
najczęściej
zbyt często
pisemne prace klasowe
testy
kartkówki
odpowiedzi ustne
prace domowe
aktywność na zajęciach
Czy uważa Pan(i), że nauczyciel ocenia tylko efekty końcowe, czy też uwzględnia wkład dziecka w pracę i wysiłek włożony w wykonanie danego zadania? *
Czy został Pan(i) poinformowany(a) o wymaganiach edukacyjnych z każdego przedmiotu? *
Czy w Pana(i) ocenie informacja o wymaganiach edukacyjnych ułatwia nadzorowanie postępów dziecka w nauce („nacobezu”) ? *
W jakim stopniu, Pana(i) zadaniem, na ocenę końcową mają wpływ oceny bieżące z: *
niewielkim
znaczącym
zasadniczym
decydującym
pisemnych prac klasowych
testów
kartkówek
odpowiedzi ustnych
prace domowych
aktywności na zajęciach
Czy nauczyciel uzasadnia zasady? *
Każda otrzymana ocena jest uzasadniana przez nauczyciela *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Uzasadnienie informuje mnie o brakach i niedostatkach w wiedzy dziecka *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Rozumiem treść uzasadnienia oceny *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Nauczyciel szczegółowo wskazuje, co dziecko musi poprawić *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Nauczyciel daje dziecku wskazówki, jak ma się uczyć *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Nauczyciel pomaga mojemu dziecku w nadrobieniu braków np. na dodatkowych zajęciach, zadaje dodatkowe zadania, zachęca go konsultacji, itp. *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Nauczyciel uzasadnia tylko prace pisemne *
ocena najniższa
ocena najwyższa
Do kogo Pan(i) zwraca się o wyjaśnienia, w przypadku wątpliwości co do otrzymanej oceny? *
W jaki sposób ma Pan(i) możliwość wglądu w pisemne prace swojego dziecka? *
Your answer
Źródła informacji o postępach w nauce dziecka: *
nie
raczej nie
czasami
raczej tak
tak
O wszystkich ocenach informuje mnie moje dziecko
Dowiadują się o ocenach dopiero na wywiadówkach
W rozmowach indywidualnych na konsultacjach ( lub e - dziennik)
Nie mam czasu na pozyskiwanie informacji na bieżąco
Interweniuję tylko w sytuacji, gdy dziecko mówi mi, że jest niesprawiedliwie ocenione?
Czy zauważa Pan(i), że otrzymana słabsza ocena motywuje dziecko do podjęcia próby poprawy stopnia? *
Czy w opinii Pana(i) dziecka, jest ono w szkole oceniane sprawiedliwie? *
W przypadku odpowiedzi – nie- proszę o podanie przedmiotów, z których czuje się oceniany niesprawiedliwie:
Your answer
Czy jest Pan(i) wystarczająco poinformowany(a) przez szkołę na temat trudności jakie ma w szkole Pana(i) dziecko? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. *
Czy, według Pani(a) wiedzy, nauczyciele stosują jednakowe kryteria oceniania w stosunku do wszystkich uczniów w klasie? *
W przypadku podania odpowiedzi „nie”, proszę wymienić to różnicowanie w ocenianiu:
Your answer
Co chciałby Pan(i) zmienić w zasadach oceniania? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. Report Abuse