แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานะภาพของผู้ประเมิน *
งานที่ท่านใช้บริการ *
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ส่วนที่ 2 การประเมินโดยผู้รับบริการ
(โปรดทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด) เกณฑ์ประเมินผล 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน *
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ *
การให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหา *
ความมีมนุษยสัมพันธ์ *
บริการของกองคลังที่ท่านได้รับตรงตามความคาดหวังของท่าน *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service