Ankieta dla uczestników debaty publicznej
Jestem mieszkańcem powiatu
1. Co Pani/Pana zdaniem stanowi najważniejszy zasób, silną stronę, potencjał województwa lubelskiego? (należy przypisać rangę niżej wskazanym poszczególnym aspektom używając skali od 1 do 5 przy czym: 1 – najmniejsze znaczenie, 2 – niewielkie znaczenie, 3 –umiarkowane znaczenie, 4 – duże znaczenie, 5 – bardzo duże znaczenie)
1
2
3
4
5
Lublin, jako ośrodek metropolitalny wraz z funkcjami ponadregionalnymi i międzynarodowymi
Potencjał akademicki oraz naukowo badawczy regionu
Potencjał turystyczny regionu
Zasoby środowiska naturalnego i przyrodniczego
Zasoby dziedzictwa kulturowego
Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Przedsiębiorstwa tzw. „flagowe” (np. w Puławach, Biłgoraju, Świdniku, Lublinie, Bogdance i inne) o znaczącym potencjale rozwojowym i kreatywnym
Przygraniczne położenie regionu
Kapitał ludzki
Innowacyjność gospodarki
Atrakcyjność inwestycyjna
Inne (należy dopisać)
Your answer
2. Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejszą słabością województwa lubelskiego? (należy przypisać rangę niżej wskazanym poszczególnym aspektom używając skali od 1 do 5 przy czym: 1 – najmniejsze znaczenie, 2 – niewielkie znaczenie, 3 –umiarkowane znaczenie, 4 – duże znaczenie, 5 – bardzo duże znaczenie)
1
2
3
4
5
Struktura gospodarki regionu (między innymi duży udział rolnictwa)
Peryferyjne położenie na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
Poziom innowacyjności i konkurencyjności
Atrakcyjność inwestycyjna regionu
Zbyt słabe powiązania (tzw. sieciowanie współpracy)z otoczeniem zewnętrznym (gospodarcze, naukowe, kulturalne, turystyczne).
Niewystarczający poziom zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu
Zbyt słaba wewnętrzna społeczno – gospodarcza integracja regionu
Braki w infrastrukturze komunalnej i ochrony środowiska (sieć kanalizacyjna, instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych, inne).
Niedobór zabezpieczeń przeciwpowodziowych na głównych rzekach regionu.
Niski poziom urbanizacji i słabo rozwinięta sieć miast
Niewystarczająco rozwinięty przemysł przetwórstwa rolno - spożywczego
Brak pełnej, kompleksowej sieci komunikacyjnej łączącej między innymi główne ośrodki życia społeczno-gospodarczego województwa i kraju. (transport drogowy, kolejowy)
Inne (należy dopisać)
Your answer
3. Co Pani/Pana zdaniem stanowi najważniejszą szansę/szanse województwa lubelskiego? (należy przypisać rangę niżej wskazanym poszczególnym aspektom używając skali od 1 do 5 przy czym 1 – najmniejsze znaczenie, 2 – niewielkie znaczenie, 3 –umiarkowane znaczenie, 4 – duże znaczenie, 5 – bardzo duże znaczenie)
1
2
3
4
5
Zatrzymanie odpływu osób, szczególnie kadr wykwalifikowanych
Przyspieszenie zmian strukturalnych w rolnictwie
Specjalizacja w najbardziej rokujących i efektywnych kierunkach gospodarczych
Tworzenie (m.in. w oparciu małe wyspecjalizowane gospodarstwa rolne) unikalnych produktów/usług odpowiadających na rosnące zapotrzebowanie na zdrowe żywienie i świadomą konsumpcję
Wykorzystanie infrastruktury badawczej i potencjału naukowego lubelskich uczelni do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw; komercjalizacja badań
Uruchomienie eksploatacji regionalnych zasobów naturalnych (węgla kamiennego, i innych kopalin)
Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji wspierania przedsiębiorczości.
Dynamizacja procesów urbanizacji, rozwijanie wyspecjalizowanych usług ponadlokalnych i regionalnych w ośrodkach subregionalnych.
Koncentracja oraz prorozwojowe wykorzystanie środków przeznaczonych na cele sektorowe w ramach Polityki Spójności oraz na przedsięwzięcia kluczowe dla rozwoju regionu
Rozwój współpracy zagranicznej, umiędzynarodowienie działalności gospodarczej
Integracja społeczna regionu (także wokół jego tradycji kulturowych i historycznych)
Partnerska współpraca samorządów lokalnych z samorządem regionalnym.
Zmniejszenie syndromu peryferyjności między innymi poprzez budowę kompleksowej sieci transportowej i komunikacyjnej (przede wszystkim drogi, kolej)
Rozwój i wykorzystanie portu lotniczego Lublin (Świdnik) w tym zwłaszcza do obsługi transportu cargo (ze względu na brak odpowiedniego terminala)
Wykorzystanie zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych w rozwoju różnych form turystyki; tworzenie wyspecjalizowanych kompleksowych usług/ produktów turystycznych (np. np. turystyka zdrowotna, turystyka uzdrowiskowa)
Inne (należy dopisać)
Your answer
4. Co stanowi Pani/Pana zdaniem najważniejsze zagrożenie/zagrożenia dla rozwoju województwa lubelskiego? (należy przypisać rangę niżej wskazanym poszczególnym aspektom używając skali od 1 do 5 przy czym 1 – najmniejsze znaczenie, 2 – niewielkie znaczenie, 3 –umiarkowane znaczenie, 4 – duże znaczenie, 5 – bardzo duże znaczenie)
1
2
3
4
5
Duża skala obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (wskazanych m.in. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego)
Emigracja (głównie młodej) wykwalifikowanej kadry
Niekorzystne procesy oraz tendencje demograficzne (m.in. depopulacja)
Relatywnie wysoki (nadal) udział osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem
Nikłe tempo zmian strukturalnych w rolnictwie (utrzymywanie się wysokiego zatrudnienia w tym sektorze, rozdrobnienie agrarne i relatywnie niska efektywność ekonomiczna)
Utrzymywanie się relatywnie nikłego potencjału innowacyjnego. Brak dostatecznie dynamicznych zmian struktury w pozarolniczej gospodarce w kierunku zwiększenia udziału nowych technologii i technologicznego zaawansowania oraz konkurencyjności międzynarodowej
Zmniejszenie wsparcia ze środków zewnętrznych w tym z funduszy strukturalnych UE
Utrzymywanie się relatywnie dużego udziału tzw. produkcji odtwórczej
Inne (należy dopisać)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service