แบบประเมินตนเองของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณาระบุข้อมูลทั่วไปของท่าน
คำนำหน้า *
ชื่อ: *
Your answer
นามสกุล: *
Your answer
รหัสนักศึกษา: *
กรุณาระบุรหัสนักศึกษา 13 หลัก
Your answer
สาขาวิชา: *
เลือกสาขาวิชาที่่นักศึกษาสังกัด
ชั้นปี: *
กรุณาเลือกชั้นปีที่ศึกษาตามรายการ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองของนักศึกษา *
ขอให้ท่านตอบแบบประเมินด้วยความจริงใจที่สุด เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน โดยให้เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยระดับที่ประเมินตนเองเป็นดังนี้ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
๑. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีความตรงต่อเวลา
๔. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร/มหาวิทยาลัย
๕. มีความอดทน
๖. มีจิตสาธารณะ
๗. มีความรู้ ความเข้าใจในสายวิชาชีพ
๘. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้
๙. มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
๑๐. สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
๑๑. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๑๒. สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์
๑๓. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๑๔. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
๑๕. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
๑๖. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๑๗. มีภาวะผู้นำ
๑๘. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑๙. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
๒๐. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
๒๑. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๒๒. มีทักษะในการนำเสนอผลงาน
๒๓. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
๒๔. มีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ
เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
5
4
3
2
1
๒๕.(เฉพาะสาขาวิศวกรรมเกษตร)สามารถใช้ พัฒนา อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม *
๒๖.(เฉพาะสาขาวิศวกรรมเกษตร)สามารถร่างแบบ และพัฒนาอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms