Więcej niż tańczące parabole - LO Łapy - Przestrzenie Sztuki 2023 -Formularz zgłoszeniowy

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *

Imię i nazwisko 

*
Numer telefonu *
Link do profilu na Facebook'u (jeśli posiadasz)
*
Klasa
*
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)**
*
Numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego
**Uwaga: W przypadku osób niepełnoletnich konieczne będzie podpisanie dodatkowego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczenie go przed rozpoczęciem warsztatów. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www projektu.  
Zaznacz właściwą odpowiedź *
tak
nie
Jestem osobą zawodowo związaną z tańcem lub studiującą taniec na uczelniach artystycznych
Zapoznałem się i akceptuję informację (RODO) o sposobie przetwarzania danych osobowych zawartą poniżej w niniejszym formularzu.

*

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO


Na podstawie art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10, 15-703 Białystok, NIP: 9662107173, REGON: 365791177, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644891, adres email: kontakt@frst.org.pl numer telefonu: +48 660 383 185;
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) umożliwienia Uczestnikowi złożenia zapytania w przedmiocie udziału w Projekcie, przedstawienia przez Administratora oferty uczestnictwa w Projekcie, a także wykonania umowy w ramach Projektu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO),
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa,  w tym ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) promocji Fundacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a i f RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym:
a. pracownicy Fundacji Administratora, w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty i realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
b. zewnętrzny dział prawny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
c. zewnętrzny dział księgowy do celów podatkowych i rozliczeniowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
d. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca współpracujący z Administratorem w ramach realizacji programu Przestrzenie Sztuki,
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
4. Okres, przez jaki dane będą przechowywane odpowiada okresowi trwania umowy, a po tym okresie okresom przedawnienia wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego i ordynacji podatkowej. Przewidywany okres przechowywania danych osobowych wynosi 6 lat.
5. Dane nie są przekazywane do Państwa Trzeciego.
6. Uczestnik, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, prawa do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik, którego dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik Projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oraz informacje dotyczące swojego doświadczenia artystycznego.
9.Uczestnik Projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 8 przez Organizatora na potrzeby, które są niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu i zapewnienia udziału w Projekcie,
10.Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w ust. 8 są prawdziwe.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of frst.org.pl. Report Abuse