แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชการที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
2. กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า เวลา 08.20 -09.15 น.ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) ณ โดมศรีพุทธา คณาพัฒน์ มีการแสดงซุ้มวิชาการสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์และการประกวดโครงงานฯ ภาคบ่าย เวลา 12.00 น. ชมการแสดงดนตรีและการประกวดวีรบุรุษแห่งวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. การวางแผนการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2. กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
3. ลำดับขั้นตอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. ความพร้อมของวัสดุ/ความหลากหลายของกิจกรรม/สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. สถานที่จัดมีความเหมาะสม
7. ประโยชน์ ความรู้ ความคิดและทักษะการเรียนรู้ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมทั้งหมด
8. จิตสำนึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความยุติธรรม
9. การมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม
10. ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความบันเทิง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินฯ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinnaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service