แบบสอบถามพฤติกรรมตามสถานการณ์

  หน้า 1/11

  คำชี้แจง

  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามแบบสถานการณ์ มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่2 แบบสอบถามสถานการณ์ - ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่าน - ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสถานการณ์ ให้ท่านอ่านสถานการณ์ แล้วเลือกว่าท่านทำพฤติกรรมเหมือนตัวเลือกในข้อใดมากที่สุด การตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน ขอให้ท่านอ่านแล้วตอบตามความเป็นจริงและตรงกับพฤติกรรมที่ท่านทำมากที่สุด คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนประเทศไทย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  ให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับตัวท่าน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด ตามหัวข้อต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question