BalletOFFFestival 2017
Konkurs na rezydencje artystyczne z obszaru tańca współczesnego
Imię i nazwisko rezydenta / lidera zespołu (choreografa)
Your answer
Data urodzenia rezydenta i PESEL / lidera zespołu (choreografa)
Your answer
Adres zameldowania rezydenta wraz z kodem pocztowym
Your answer
Adres zamieszkania rezydenta wraz z kodem pocztowym
Your answer
Numer telefonu rezydenta
Your answer
Adres email rezydenta
Your answer
Imiona i nazwiska pozostałych rezydentów (tancerze, współchoreografowie, autor muzyki, scenograf)
Your answer
Wymagania techniczne spektaklu (użycie rekwizytów, scenografia, konieczność sprzątania po spektaklu)
Your answer
REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR REZYDENTÓW BALLETOFFFESTIVAL
I. Informacje ogólne.
1. Niniejszy Regulamin konkursu na wybór rezydentów BalletOFFFestival, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Konkursu, w toku którego dojdzie do wyłonienia Rezydentów będących artystami, którzy przygotują spektakle, których premiera odbędzie się w ramach Festiwalu.
2. Organizatorem Konkursu jest Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, NIP: 675-000-65-76, REGON 001002538.
3. Konkurs jest organizowany w celu wyłonienia Rezydentów, którzy zaprezentują swoje spektakle podczas festiwalu BalletOFFFestival, który odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury w dniach 16 – 19 listopada 2017 r.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają skończone 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs skierowany jest do twórców sztuki choreograficznej, tancerzy. Do Konkursu można zgłaszać duety, tria oraz prace zbiorowe, oparte na szeroko rozumianej technice tańca współczesnego.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Kandydacie – rozumie się przez to osobę aplikującą i uczestniczącą w Konkursie, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b) Konkursie – rozumie się przez to postępowanie prowadzone przez Organizatora, mające na celu wyłonienie Rezydentów, którzy zaprezentują premiery swoich spektakli podczas festiwalu BalletOFFFestival, który odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury w dniach 16 - 19 listopada 2017 r.
c) Organizatorze – rozumie się przez to Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, NIP: 675-000-65-76, REGON 001002538;
d) Festiwalu – rozumie się przez to BalletOFFFestival organizowany przez Nowohuckie Centrum Kultury w dniach 16 – 19 listopada 2017 r.
e) Spektaklu – rozumie się przez to spektakl choreograficzny trwający minimum 25 minut zakwalifikowany przez Organizatora, przygotowany, a następnie zaprezentowany w ramach Festiwalu organizowanego przez Nowohuckie Centrum Kultury oraz w drugim terminie ustalonym odrębnie z Organizatorem;
f) Rezydencie – rozumie się przez to osobę będącą artystą – choreografem, z którym została zawarta umowa o współpracy, przygotowującym Spektakl, którego premiera odbędzie się w ramach Festiwalu w dniu 18 listopada 2017 r.

II. Zgłoszenia i wyłonienie Rezydentów.
1. Nabór zgłoszeń do Konkursu odbędzie się w terminie: 16 sierpnia – 11 września 2017 r.
2. Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie formularza znajdującego się na stronie www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl oraz wysłanie na adres: kcc@nck.krakow.pl dokumentów: krótki życiorys i opis dotychczasowej pracy artystycznej Kandydata (maksymalnie 2500 znaków) i wykonawców Spektaklu (każdy maksymalnie 1000 znaków), opis przygotowywanego Spektaklu wraz zarysem scenariusza (maksymalnie 2500 znaków) i materiałem filmowym z prób (link lub plik).
3. Zgłoszenia doręczone Organizatorowi później niż 11 września 2017 r. lub niekompletne, niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub zawierające złej jakości materiał filmowy nie będą rozpatrywane.
4. Ocena zgłoszeń Kandydatów i wyłonienie Rezydentów, którzy zaprezentują premiery swoich Spektakli podczas Festiwalu zostanie dokonana przez trzyosobowe jury wybrane przez Organizatora. Jury, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie kierowało się następującymi kryteriami: ocena wartości artystycznej oraz poziomu profesjonalizmu twórcy i wykonawców oraz potencjału, jaki wynika z przedstawionej koncepcji Spektaklu.
5. Informacja o zakwalifikowanych zgłoszeniach zostanie przesłana wszystkim Kandydatom drogą mailową najpóźniej do 14 września 2017 r.

III. Rezydencja/ Organizator.
1. Organizator po wyłonieniu Rezydentów, zawiera z Rezydentami umowy regulujące szczegóły współpracy z Organizatorem w ramach przygotowania i przedstawienia Spektakli w ramach Festiwalu. Organizator zapewnia Rezydentom wynagrodzenie: 3000 złotych brutto dla duetów, 4000 złotych brutto dla trio, 5000 złotych dla grup liczących więcej niż trzy osoby. W szczególności Organizator zapewnia Rezydentom i ewentualnie innym osobom występującym w Spektaklu, na potrzeby przygotowania Spektaklu, dostęp do sali ćwiczeń, sali teatralnej lub studyjnej oraz zaplecze techniczne (oświetlenie, dźwięk) w terminach i na zasadach ustalonych odrębnie z każdym z Rezydentów, a także zapewnia niezbędną infrastrukturę i zaplecze techniczne na potrzeby zaprezentowania Spektaklu.
2. Każdy z Rezydentów będzie miał od 14 do 21 dni kalendarzowych na przygotowanie Spektaklu oraz dodatkowe godziny na przeprowadzenie prób generalnych Spektaklu, zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem.
3. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania informacji o Rezydentach we wszystkich materiałach drukowanych i elektronicznych Organizatora, Krakowskiego Centrum Choreograficznego i Festiwalu.
4. Organizator zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu rezydencji oraz premiery Spektakli i do udostępnienia tej dokumentacji Rezydentom.
5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Rezydentowi i osobom występującym w Spektaklu noclegów podczas całej Rezydencji. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
6. Organizator zobowiązuje się do promocji Spektaklu na zasadach i w zakresie ustalonym przez Organizatora.

IV. Rezydent.
1. Rezydent zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy o współpracy, która określi w szczególności zasady przygotowywania i prezentowania Spektaklu oraz zasady postępowania Rezydenta w okresie rezydencji. Skorzystanie przez Rezydenta z uprawnień Rezydenta określonych w Regulaminie będzie możliwe po zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Rezydent zobowiązuje się do pokrycia kosztów produkcji i prezentacji przygotowywanego przez siebie Spektaklu w szczególności honorariów artystów tworzących i współtworzących Spektakl oraz w nim występujących oraz wszystkich ewentualnych kosztów związanych z ich pobytem w okresie rezydencji z zastrzeżeniem pkt. III ppkt 5.
3. Rezydent zobowiązuje się do zaprezentowania premiery Spektaklu podczas Festiwalu oraz w drugim terminie ustalonym odrębnie z Organizatorem w ramach wynagrodzenia o którym mowa w pkt. III ppkt 1 Regulaminu.
4. Rezydent zobowiązuje się do zamieszczania informacji, że Nowohuckie Centrum Kultury – Krakowskie Centrum Choreograficzne było współproducentem i partnerem powstawania Spektaklu oraz widocznego i czytelnego logotypu Organizatora, Krakowskiego Centrum Choreograficznego oraz Festiwalu we wszystkich materiałach drukowanych oraz elektronicznych przygotowywanych na potrzeby Spektaklu, z tym zastrzeżeniem, że zamieszczenie logotypów wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji Organizatora, który w razie stwierdzenia takiej potrzeby zgłosi uwagi w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania mu projektu materiałów, na których mają być wykorzystane logotypy Organizatora, Krakowskiego Centrum Choreograficznego oraz Festiwalu. W razie zgłoszenia uwag przez Organizatora, Rezydent zobowiązany jest nanieść zmiany według uwag Organizatora, a następnie przedstawić Organizatorowi poprawione materiały do ponownego sprawdzenia.
5. Rezydent nie ma prawa przenoszenia na inne podmioty wierzytelności przysługujących mu od Nowohuckiego Centrum Kultury. Organizator nie wyraża zgody na przejęcie zobowiązań Rezydenta przez inne podmioty. Rezydent nie ma prawa do upoważniania jakichkolwiek innych osób do korzystania z uprawnień Rezydenta określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Rezydent zobowiązuje się do nabycia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych lub praw z licencji na korzystanie z wszelkich utworów lub ich fragmentów lub przedmiotów praw pokrewnych, w zakresie niezbędnym do organizacji i prezentacji Spektaklu.
7. Rezydent w umowie o współpracy zawartej z Organizatorem oświadczy w szczególności, że przysługują mu lub najpóźniej do dnia rozpoczęcia przygotowywania Spektaklu będą mu przysługiwać prawa autorskie i prawa pokrewne lub prawa z licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań Rezydenta wynikających z umowy, oraz że do dnia zawarcia umowy nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały jego prawa do organizacji Spektaklu.
8. Rezydent w umowie o współpracy oświadczy w szczególności, że nie mają i nie będą miały miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu organizacji i prezentacji Spektaklu.
9. Rezydent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość złożonych oświadczeń. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Organizatora, Rezydent zobowiązuje się w pełni i skutecznie zwolnić Organizatora z odpowiedzialności i zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty związane z roszczeniami Organizatora i koniecznością uzyskania przez Organizatora pomocy prawnej w tej sprawie.
10. Niezależnie od zobowiązań, o których mowa we wcześniejszych punktach, Rezydent zobowiązany jest do wyjaśnienia ewentualnych żądań, z jakimi mogłyby wystąpić osoby uczestniczące w jakikolwiek sposób w przygotowaniu lub realizacji prezentacji Spektaklu.

V. Dane osobowe
1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu konieczne jest zbieranie przez Organizatora danych osobowych Kandydatów.
2. Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków;
b) dane osobowe są zbierane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, w tym do zidentyfikowania Kandydatów;
c) odbiorcą danych jest Organizator;
d) każdy z Kandydatów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
e) każdy z Kandydatów podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Wypełnienie przez Kandydata formularza zgłoszeniowego będzie jednoznaczne z tym, że Rezydent dobrowolnie udostępnia Organizatorowi:
a) dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, data urodzenia numer PESEL, adres zameldowania i zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
b) dane osobowe tancerzy występujących w Spektaklu, w zakresie ich imion i nazwisk;
c) informacje dotyczące swojego życiorysu oraz swojej dotychczasowej pracy artystycznej;
d) informacje dotyczące życiorysów oraz dotychczasowej pracy tancerzy występujących w Spektaklu.
4. Kandydat poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych informacji wskazanych w punkcie 1 przez Organizatora w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu i Festiwalu. Ponadto Kandydat poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że osoby, o których mowa w punkcie 1 lit. b) dobrowolnie wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu i Festiwalu.
5. Kandydat poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że dane osobowe i inne informacje, o których mowa w punkcie 1 są prawdziwe.

VI. Utrwalanie i korzystanie z wizerunku Uczestnika
1. Kandydat poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalanie przez Organizatora wizerunku Rezydenta oraz tancerzy występujących w Spektaklu w formie fotografii i filmu.
2. Kandydat poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża nieodpłatnie zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Rezydenta oraz tancerzy występujących w Spektaklu utrwalonych w związku z udziałem Rezydenta oraz tancerzy występujących w Spektaklu podczas Festiwalu, do celów dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku Rezydenta oraz tancerzy występujących w Spektaklu w formie fotografii i filmu na stronach internetowych Organizatora, na plakatach, na wystawie fotografii dotyczących Organizatora i Festiwalu.
3. Kandydat poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalenie Spektaklu przez Organizatora w postaci fotografii i filmu, oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z wizerunku Rezydenta oraz tancerzy występujących w Spektaklu utrwalonych w związku z udziałem Rezydenta oraz tancerzy występujących w Spektaklu podczas Festiwalu, do celów dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności w formie fotografii lub filmu na stronach internetowych Organizatora, na plakatach, na wystawie fotografii dotyczących Organizatora i Festiwalu.

Akceptuję regulamin *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms