Prihláška - Speaker´s Corner
Škola: *
Your answer
Učiteľ: *
Your answer
Telefón: *
Your answer
Email: *
Your answer
Komisia: *
Kategória Juniors
1. Meno žiaka a téma
Your answer
2. Meno žiaka a téma
Your answer
3. Meno žiaka a téma
Your answer
Kategória Intermediate
1. Meno žiaka a téma
Your answer
2. Meno žiaka a téma
Your answer
3. Meno žiaka a téma
Your answer
Kategória Seniors
1. Meno žiaka a téma
Your answer
2. Meno žiaka a téma
Your answer
3. Meno žiaka a téma
Your answer
Súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR *
Súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR — Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dolu podpísaný udeľuje súhlas Súkromnému gymnáziu Oravská 11, Žilina /SG/ a zriaďovateľovi na: účel - spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (dieťaťa / žiaka/ člena), pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov dotknutej osoby pre potreby prezentácie aktivít na nástenkách umiestnených v škole/ školskom zariadení (ďalej len ŠZ), v publikačných materiáloch, školskej kronike, v printových alebo elektronických médiách a na webovej stránke v rozsahu, foografia a videozáznam. Zverejňovanie informačných materiálov zo školských kultúrnych a športových podujatí, súťaží, olympiád, výchovno-vzdelávacích aktivít, výletov a exkurzií, ostatných aktivít na webovom sídle školy/ ŚZ a účtoch školy/ŠZ na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter...), ak existujú v rozsahu - meno, priezvisko, trieda, názov školy/ŠZ, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí. V rozsahu - meno, priezvisko, trieda, názov školy.Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a RE č. 2016/679 (GDPR) o ochrane osôb pre spracúvanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.Moje osobné údaje, ako aj iné údaje týkajúce sa mojej osoby poskytujem iba pre potreby SG / ŠZ. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a môžem ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Svojim podpisom dávam súhlas a potvrdzujem, že mi boli dané všetky potrebné informácie, oboznámil/-a som sa s vnútornými predpismi SG/ŠZ a porozumel/-a som všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam, a bol/-a som riadne poučený/-a o dôsledkoch môjho informovaného súhlasu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service