แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
สถานภาพของผู้ใช้บริการ
เพศ
อายุ
อาชีพ
การเข้ามาใช้เว็บไซต์ http://bantuek.go.th บ่อยมากเพียงใด
หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านรู้จักเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความครอบคลุมเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง
การจัดรูปแบบรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.