Área de Igualdade. Concello de Boimorto
O Concello de Boimorto quere seguir fomentando a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, e para iso a colaboración da veciñanza é imprescindible.
Por iso lle agradeceríamos que contestase ás seguintes cuestións respecto á situación e expectativas en relación á igualdade.
Os datos estatísticos recompilados a partir das respostas ao cuestionario serán tratados de forma totalmente ANÓNIMA e CONFIDENCIAL.
É unha enquisa de opinión polo que non hai respostas correctas nin incorrectas, conteste de xeito sincero e a todas as preguntas.
Tamén lle pedimos que se cumpra a seguinte premisa: que cada persoa cumprimente un só cuestionario.
Moitas grazas pola súa colaboración.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
É vostede
En que grupo de idade se sitúa
Estado civil
Persoas que conviven no fogar
Indique a súa situación laboral
Indique o seu nivel de estudos
Considera vostede que existe a desigualdade entre homes e mulleres
Considera vostede que a igualdade entre homes e mulleres é un tema que interesa á sociedade
En que ámbitos considera vostede que existe maior desigualdade (pode marcar un máximo de 3 opcións)
Clear selection
Como valora vostede a situación da muller en Boimorto
Moi mala
Moi boa
Clear selection
Se compara a situación dos homes con respecto ás mulleres no concello de Boimorto ¿como a valora?
En que medida considera que os seguintes colectivos están discriminados no concello de Boimorto  (DENDE O TEU MÓBIL DESLIZA Á DEREITA PARA VER TODAS AS OPCIÓNS) *
Nada discriminados
Algo discriminados
Bastante discriminados
Moi discriminados
Mulleres
Homes
Xuventude
Terceira idade
Persoas con diversidade funcional
Inmigrantes
Persoas LGTBQ+
Valore as seguintes actuacións, segundo a súa importancia, para lograr unha maior igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no concello de Boimorto (DENDE O TEU MÓBIL DESLIZA Á DEREITA PARA VER TODAS AS OPCIÓNS) *
Nada importante
Pouco importante
Bastante importante
Moi importante
Mellorar os recursos e servizos para favorecer a conciliación entre a vida laboral, familiar e persoal
Promover a repartición equitativa das responsabilidades domésticas e de coidados entre mulleres e homes
Investir máis recursos para previr a violencia de xénero
Eliminar as barreiras arquitectónicas no espazo público (rúas, prazas, edificios…) e mellorar a mobilidade inclusiva e sostible
Realizar talleres e campañas de igualdade nos centros educativos
Fomentar a presenza pública e a participación de mulleres na vida social e política do municipio (asociacións, federacións, clubs…)
Fomentar o acceso e uso das novas tecnoloxías para as mulleres
Fomentar actividades deportivas, culturais e de lecer e tempo libre para as mulleres
Promover a formación das mulleres
Promover a saúde, tendo en conta os riscos psicosociais das mulleres
Formar á sociedade en valores igualitarios
¿Coñece se o Concello de Boimorto está realizando ou realizou actividades en relación á igualdade ou conciliación familiar?
Sabía vostede que no concello de Boimorto existe un Plan de Igualdade
Valore o grao de implicación do concello de Boimorto en canto á loita conta a violencia de xénero
Nada implicado
Moi implicado
Clear selection
Coñece vostede os recursos contra a violencia de xénero dispoñibles no concello de Boimorto
Coñece vostede algunha acción levada a cabo polo concello de Boimorto en canto á sensibilización e prevención da violencia de xénero
Pertence a algunha asociación municipal (pode marcar máis dunha opción se pertence a varias asociacións)
Clear selection
En que grao cree que se fomenta o papel da muller na cultura e no asociacionismo
Foméntase pouco
Foméntase bastante
Clear selection
Estaría interesado en participar en actividades formativas relacionadas coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres
Nada interesado
Moi interesado
Clear selection
Considera que existen diferencias entre homes e mulleres á hora de acceder as actividades levadas a cabo por parte do concello de Boimorto
Realiza habitualmente algunha das seguintes actividades
SI
NON
Actividade deportiva
Ir ao cine, concertos, lectura
Ver a televisión
Realizar tarefas do fogar
Compartir tempo de ocio coa familia
Xogar con meus fillos e/ou fillas
Internet/ redes sociais
Viaxes de ocio
Coidado de fillos e/ou fillas ou persoas maiores
Non teño tempo libre
Clear selection
Cree que mulleres e homes teñen as mesmas opcións á hora de acceder ao mercado laboral
Coidar dos fillos e/ou fillas ou persoas dependentes limitouno nos seus proxectos persoais ou profesionais
¿Quen realiza normalmente as tarefas domésticas no seu fogar?
¿Cantas horas dedica ao día ás tarefas domésticas?
¿cantas horas dedica ao día ao coidado  de persoas ao seu cargo?
¿Cantas horas dedica ao día ao coidado  de horta, animais ou vehículos?
A continuación presentámoslle este espazo para deixarnos aquelas suxerencias que queira facernos chegar.
Moitas grazas pola súa participación  
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy