PNSB-Learner Enrollment and Survey Form (Pagpapatala ng Mag-aaral at Survey Form)
Instructions( Mga dapat sundin):
1. This enrollment survey shall be answered by the parent/ guardian of the learner.
( Ang enrollment survey na ito ay sasagutan ng magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral.)
2. Please read the questions carefully and fill in all applicable spaces and write your answers legibly in CAPITAL letters. For items not applicable, write N/A.
(Basahing mabuti ang mga tanong at sagutan ang mga angkop na espasyo at isulat nang maayos sa MALALAKING TITIK ang iyong mga sagot. Sa mga aytem na hindi angkop, ilagay ang N/A.)
3. For questions/ clarifications, please ask for the assistance of the teacher/ person-in-charge.
(Para sa mga katanungan at paglilinaw, humingi ng tulong sa guro/ taong nakatalaga.)
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Department of Education. Report Abuse