แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง เรื่อง ปฏิทินและคู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปพัฒนาการจัดทำปฏิทินการศึกษาในปีถัดไป
เพศ
ระดับการศึกษา
คณะที่นักศึกษาศึกษา
จังหวัดที่ผู้ปกครองอยู่ อยู่ในภาค
รูปแบบของปฏิทินเหมาะสม น่าอ่าน
เนื้อหาของปฏิทินอ่านแล้วเข้าใจง่าย
เนื้อหาของปฏิทินตรงกับความต้องการ
ความรู้จากปฏิทิน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้ปกครองสามารถติดตามกิจกรรมของบุตรหลานได้ จากปฏิทิน
ความพึงพอใจต่อช่องทางการส่งหนังสือ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อปฏิทิน
ช่องทางการรับข่าวสารที่ผู้ปกครองต้องการเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Submit
This form was created inside of King Mongkut’s University of Technology Thonburi. Report Abuse - Terms of Service