Colitis Ulcerosa project studie: De indirecte kosten en seksuele impact van Colitis Ulcerosa
informatie brochure
Onderzoekshoofd:
Laura De Herdt
Ravennestlaan 22, 2820 Bonheiden
laura.deherdt@student.kuleuven.be
+32 479/ 11 51 27

Onderzoekspromotor:
Jeroen Luyten
Kapucijnenvoer 35 blok d - box 7001,
3000 Leuven
jeroen.luyten@kuleuven.be
+32 16 37 46 80

Contactpersoon voor uw data (data verantwoordelijke) :
Laura De Herdt
Ravennestlaan 22, 2820 Bonheiden
laura.deherdt@student.kuleuven.be
+32 479/ 11 51 27

Beste mevrouw, meneer

U wordt uitgenodigd tot een vrijwillige deelname aan onze studie, waarbij uw beleving omtrent sexualiteit- en productiviteitsverlies ten gevolge van colitis ulcerosa zal worden bevraagd. Vooraleer u uw deelname aan onze studie bevestigt, vragen wij u deze informatie brochure aandachtig door te nemen. Voor vragen met betrekking tot deze studie, verwijzen wij u graag door naar de contact persoon, vermeld bovenaan in dit formulier.

Wat is het doel van de studie?

In het kader van mijn master thesis aan de KU Leuven tracht ik een beeld te schetsen van de impact van Colitis Ulcerosa op het functioneren van de patiënt, meer bepaald zijn/haar productiviteit alsook zijn/haar seksualiteit. Aan de hand van vragenlijsten zal getracht worden het verband te onderzoeken tussen de activiteit van de ziekte enerzijds en de weerslag op seksueel vlak alsook op producitiviteit (op het werk, maar ook in het dagelijkse leven) anderzijds binnen de Belgische patiënten-populatie. Bevindingen van deze studie zullen inzicht geven in de sociologische ziektelast en kunnen dienen als argument in verdere beleidsvoering/budgetering.

Wie voert de studie uit?

Deze studie wordt uitgevoerd door de KU Leuven in samenwerking met Pfizer Inc. en de Belgische patiënten organisaties: ASBL-Association Crohn-RCUH and the Crohn Colitis Ulcerosa vereniging v.z.w.

Is deze studie ethish en juridisch goedgekeurd?

Deze studie werd geëvalueerd door een onafhankelijk ethisch comité (Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven) dat een gunstig advies heeft uitgebracht. De ethische comités hebben als taak de personen die aan klinische studies deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als patiënt en als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden en of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is. Hierover brengen de ethische comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004.
U dient het positief advies van de Ethische Comités in geen geval te beschouwen als een aansporing om deel te nemen aan deze studie.

Ben ik verplicht om deel te nemen?

Uw deelname is volledig vrijwillig. U kan weigeren om deel te nemen. Indien u beslist niet deel te nemen, zal dit geen invloed hebben op uw huidige of toekomstige gezonheidszorg. Ook zal deelname in de studie uw huidige of toekomstige gezondheidszorg niet beïnvloeden.

Wat wordt er van mij gevraagd?

U zal worden gevraagd een online vragenlijst in te vullen via een link. Deze vragenlijst bestaat uit vier delen van elk zo’n 10-20 vragen. De vragen hebben betrekking tot productiviteit, seksualiteit en de activiteit van uw ziekte. Het invullen van deze vragenlijsten zal in totaal zo’n 15 minuten in beslag nemen. Er zal informatie gevraagd worden die betrekking heeft tot uw seksleven, tot uw demografische gegevens, tot uw loon en tot uw gezondheid. De data zal worden verzameld volgens een online platform, dat gelinkt is met de online vragenlijsten. De studie kan worden uitgevoerd op een plaats naar voorkeur, waar u toegang tot het internet heeft. U zal geen vergoeding ontvangen voor deelname aan deze studie.

Hoe wordt mijn persoonlijke vertrouwelijk gehouden?

De data die zal worden verzameld tijdens deze studie zal worden bewaard in een beveiligde database. De studie zal conform zijn met de nationale en locale data beschermings wetten. Uw identiteit en die van andere deelnemers zal strikt vertrouwelijk worden gehouden. In de beschermde database waar alle info wordt opgeslagen en geanalyseerd, zal geen data terug te vinden zijn die gelinkt kan worden aan uw identiteit. Dit is mede vanwege de anonieme software waar gebruikt van wordt gemaakt (Google Formulieren). De deelnemers zullen worden geïdentificeerd aan de hand van een nummer, dat verder geen verband houdt met de identiteit van de deelemers.

Hoe zal mijn anonieme data worden gebruikt?

Uw anonieme data zal worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe colitis ulcerosa patiënten hun seksualiteit ervaren en hoe de ziekte hun productiviteit beïnvloedt. Bijgevolg kunnen deze bevindingen gebruikt worden ter argumentatie in budgettering/beleidsvoering. De resultaten zullen geanalyseerd worden door onderzoekers. De resultaten zijn bedoeld om gepubliceerd te worden in wetenschappelijke bladen en verspreid te worden via presentaties op congressen of meetings. Ze kunnen ook worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden

Hoe zal mijn data gedeeld en overgedragen worden?

De onderzoekers mogen uw data delen met KU Leuven, regelgevende instanties alsook met partners waarmee het samenwerkt om wetenschappelijk onderzoek te voeren in andere landen. Commerciële instellingen vallen hierbuiten. De data beschermings regelgeving in niet-Eruopese landen kan minder strikt zijn dan de data bescherming in Europa. Wanneer data naar zulke landen wordt overgedragen, inclusief de V.S., dan zullen de Europese standaarden gevolgd worden die werden opgesteld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Als opdrachtgever van het onderzoek, is KU Leuven de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens die verwerkt worden in het kader van het onderzoek

Hoe lang zal mijn data worden bijgehouden?

Documenten die persoonlijke data bevatten en geanonimiseerde data zullen door de KU Leuven worden bijgehouden voor een periode van maximum 15 jaar na het einde van de studie

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke data?

Hou er rekening mee dat u niet in staat bent uw data aan te passen na het indienen van deze vragenlijst en dat een aanvraag voor verwijdering van uw data niet kan worden volbracht daar uw data anoniem naar ons zal worden doorgestuurd en we dus niet in staat zijn de data aan u terug te koppelen.


U kan altijd de contactpersoon, vermeld bovenaan dit formulier, contacteren indien u vragen of zorgen hebt omtrent uw deelname of omtrent de studie.

Bedankt voor uw interesse en uw deelname.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service