แบบประเมินการฝึกอบรม

    การวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ

    ผู้บรรยาย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question