Seminaria naukowe dla uczniów na MIM UW
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
data urodzenia *
możesz się zgłosić tylko, jeśli skończyłaś/eś 14 lat, a nie skończyłaś/eś 18-tu lat. Kandydaci, którzy nie skończyli 16-tu lat będą traktowani preferencyjnie.
MM
/
DD
/
YYYY
nazwa szkoły *
Your answer
klasa, do której uczęszczasz w bieżącym roku szkolnym *
adres szkoły: ulica i numer *
Your answer
adres szkoły: kod i miejscowość *
Your answer
imię i nazwisko nauczyciela matematyki *
Your answer
Czy masz osiągnięcia w w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki? Jeśli tak, opisz jakie.
Your answer
Czy bierzesz udział w programie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci? *
Czy brałaś/eś udział w konkursach prac uczniowskich? Jeśli tak, to opisz w jakich.
Your answer
Opisz swój udział w innych zajęciach pozaszkolnych nastawionych na poznawanie matematyki (kółka, inne elementy tego projektu, obozy matematyczne, etc.).
Your answer
Napisz list motywacyjny! Co interesuje Cię w matematyce? Czy są jakieś dziedziny matematyki, które Cię szczególnie interesują? Jaka jest Twoja motywacja stojąca za tym zgłoszeniem? *
Możesz też napisać list motywacyjny osobno i przesłać nam go mailem na adres m_korch@mimuw.edu.pl -- w takim przypadku napisz nam w tym polu, że otrzymamy list drogą mailową.
Your answer
Wybierz seminarium, na które najbardziej chciałabyś/ chciałbyś uczęszczać. *
Aby zobaczyć opisy poszczególnych seminariów przejdź na stronę: https://www.mimuw.edu.pl/matematyka-wokol-nas
Wybierz seminarium, na które chciałabyś/ chciałbyś uczęszczać w drugiej kolejności. *
Wybierz seminarium, na które chciałabyś/ chciałbyś uczęszczać w trzeciej kolejności. *
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć, których dotyczy ten formularz zgłoszeniowy;
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
Dane przechowywane będą przez okres trwania projektu "Matematyka wokół nas" w ramach którego realizowane są zajęcia;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia zajęć, których dotyczy ten formularz zgłoszeniowy. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Uniwersytet Warszawski. Report Abuse - Terms of Service