AC1_TAS19
ให้เวลา 20 นาที ควรถูกอย่างน้อย 8 ข้อ (สงวนลิขสิทธิ์)
Email address *
1. “ต้นทุนบริการปัจจุบัน” ส่งผลกระทบต่อ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน” อย่างไร *
1 point
2. “ต้นทุนบริการในอดีต” ส่งผลกระทบต่อ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน” อย่างไร *
1 point
3. “ต้นทุนดอกเบี้ย” ส่งผลกระทบต่อ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน” อย่างไร *
1 point
4. “ผลกำไรขาดทุนจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ส่งผลกระทบต่อ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน” อย่างไร *
1 point
5. “ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ” ส่งผลกระทบต่อ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน” อย่างไร *
1 point
6. จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้คำนวณหา “ต้นทุนดอกเบี้ยประจำปี 25x2” *
1 point
Captionless Image
7. จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้คำนวณหา “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานประจำปี 25x2” *
1 point
Captionless Image
8. จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้คำนวณหา “ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31/12/25x2” *
1 point
Captionless Image
9. จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้คำนวณหา “ผลกำไรขาดทุนจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องรับรู้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิประจำปี 25x2” *
1 point
Captionless Image
10. จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้คำนวณหา “ผลกำไรขาดทุนจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องรับรู้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจำปี 25x2” *
1 point
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service