FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SŁUŻBY EWANGELIZACYJNEJ PODCZAS XXIII SPOTKANIA MŁODYCH LEDNICA 2000
Cześć!

Dziękujemy Ci za Twoją chęć, by dołączyć do grona Ewangelizatorów podczas tegorocznej Lednicy. Z każdym rokiem jest nas coraz więcej, co stawia przed nami nowe wyzwania, ale też otwiera kolejne możliwości, bo każdy z Ewangelizatorów wnosi coś niepowtarzalnego wraz ze swoim przyjazdem.
Zależy nam na jak najlepszej koordynacji tegorocznej posługi ewangelizacyjnej, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, oraz na zapewnieniu wszystkim Ewangelizatorom jak najlepszych warunków i pełnego bezpieczeństwa podczas rekolekcji i samego Spotkania na Lednicy. Pomocne będą nam w tym Twoje odpowiedzi, które pozwolą nam trochę Cię poznać; dzięki temu będziemy w stanie lepiej przygotować rekolekcje i ewangelizację. Chcemy też, w miarę możliwości, zawczasu być gotowymi do rozwiązania potencjalnych trudności, które mogą się pojawić.
Dlatego prosimy Cię o wypełnienie poniższego formularza. Wierzymy, że dzięki temu razem będziemy mogli jeszcze owocniej przeżyć Ewangelizację na Lednicy i czas przygotowania do niej!

Po wypełnieniu poniższego formularza na Twojego maila zostanie wysłane potwierdzenie, które nie jest jeszcze ostateczną decyzją o przyjęciu Cię do służb. Informację o zakwalifikowaniu Cię otrzymasz kilka dni później w mailu, który zawierać będzie również numer konta, na który, do dnia 13. maja, przesłać należy bezzwrotny zadatek w wysokości 50zł.
Pełną informację o kosztach uczestnictwa w rekolekcjach znajdziesz na naszej stronie lednica.ewangelizatorzy.pl.

Przypominamy najważniejsze informacje:

- do służby ewangelizacyjnej zapraszamy osoby, które ukończyły 16. rok życia. Jeśli w dniu rozpoczęcia rekolekcji będziesz niepełnoletni, to poprosimy Cię o przedstawienie zgody podpisanej przez rodziców.
- aby stać się członkiem służby ewangelizacyjnej powinieneś na stałe formować się we wspólnocie,
- spotykamy się już 29 maja (środa) po południu – rozpoczniemy wtedy rekolekcje przygotowujące nas do głoszenia. Istnieje również możliwość dołączenia do nas w czwartek rano lub w piątek (tylko doświadczeni ewangelizatorzy). Jeśli chciałbyś wziąć udział tylko w ewangelizacji na Polach, to wymogiem jest duże doświadczenie ewangelizacyjne poparte opinią Twojego duszpasterza.
- więcej informacji znajduje się w zakładce FAQ i w innych działach na stronie www.lednica.ewangelizatorzy.pl. Jeśli po zapoznaniu się z nimi nadal masz jakieś pytania, prosimy Cię o kontakt mailowy: ewangelizatorzy@lednica2000.pl

Email address *
POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE
zawarte pomiędzy:
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
PESEL *
UWAGA! Pesele zaczynające się lub kończące cyfrą "0" prosimy o wpisywanie w cudzysłowie.
Your answer
Adres zamieszkania *
Your answer
zwanym/ą dalej „Wolontariuszem”,

a

Stowarzyszeniem LEDNICA 2000 z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 99, 61-716 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 78708, REGON: 639742126, NIP: 7781398974,
reprezentowanym przez
Bogdana Kowalskiego – Prezesa Zarządu,
Sebastiana Kamińskiego – Wiceprezesa Zarządu,
zwanym dalej „Korzystającym” lub „Stowarzyszeniem”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,
zwane dalej „Porozumieniem”.


§1
1. Wolontariusz zobowiązuje się do udziału w służbach organizacyjnych Stowarzyszenia podczas XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie w dniu 1 czerwca 2019 r. na Polach Lednickich (zwanego dalej „Spotkaniem”), a w tym do wykonywania świadczeń w postaci wszelkich czynności pomocniczych związanych z przeprowadzeniem tego Spotkania. Czynności te są związane z realizacją działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe instrukcje co do konkretnych czynności powierzonych Wolontariuszowi przekaże mu Koordynator Służby upoważniony przez Stowarzyszenie do kierowania pracami Wolontariuszy. Informacje na temat osoby Koordynatora Służby zostaną przekazane Wolontariuszowi w formie wiadomości e-mail w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać polecenia osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej, pozostające w związku z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia. .
4. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 na zasadach pełnej dobrowolności i nieekwiwalentności. Wolontariuszowi nie przysługuje z tytułu wykonywania Porozumienia żadne wynagrodzenie lub świadczenie rzeczowe.
5. Strony potwierdzają, że Porozumienie nie skutkuje powstaniem stosunku pracy.

§2
1. Strony ustalają, że Wolontariusz będzie wykonywał czynności, o których mowa w §1 przez okres krótszy niż 30 dni, tj. w okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. godz. 08.00 do dnia 1 czerwca 2019 r. godz. 24.00.
2. Szczegółowe ustalenia co do terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności o których mowa w §1, w poszczególnych dniach w/w okresu, strony dokonają w terminie późniejszym poprzez ustne ustalenia pomiędzy Wolontariuszem a osobą wskazaną w §1 ust. 2. tj. Koordynatorem Służby.
3. Okres o którym mowa w §2 ust. 1. może zostać zmieniony na wniosek Wolontariusza lub Koordynatora Służby, w zależności od możliwości Wolontariusza lub potrzeb Stowarzyszenia.

§3
1. Wolontariusz zobowiązuje się respektować katolicki charakter Spotkania. Wolontariusz nie będzie podejmował czynności, które w jakikolwiek sposób mogłyby godzić w w/w religijny charakter Spotkania lub zaufanie uczestników do jego organizatorów. Wolontariusz będzie swoim zachowaniem dawał dobry przykład uczestnikom Spotkania – nie może w czasie obowiązywania niniejszego porozumienia spożywać alkoholu ani używać żadnych innych środków odurzających.
2. Wolontariusz oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania medyczne do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zaś jego stan psychofizyczny pozwala mu na podjęcie obowiązków w charakterze wolontariusza.

§4
Porozumienie może zostać wypowiedziane w każdym czasie przez każdą ze Stron. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (w szczególności w formie wiadomości e-mail) pod rygorem nieważności.

§5
Korzystający zapewni Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§6
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia porozumienia oraz oświadczenia stron wymagają zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpoznawania ewentualnych sporów związanych z niniejsza umową jest odpowiedzi rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

Numer telefonu *
Your answer
Rozmiar t-shirt *
Diecezja *
Nazwa wspólnoty, w której się formujesz *
Your answer
Od kiedy jesteś we Wspólnocie *
Your answer
Duszpasterz Wspólnoty *
Your answer
Telefon kontaktowy do duszpasterza *
Your answer
E-mail do wspólnoty (jeżeli posiadacie)
Your answer
Twoja dotychczasowa formacja (kursy, rekolekcje itp.) *
Your answer
Kiedy zamierzasz dołączyć? *
Skąd dowiedziałaś/eś się o ewangelizacji podczas Spotkania Młodych Lednica2000?
Czy posługiwałeś już kiedyś jako ewangelizator? Jeśli tak, to napisz, proszę, na jakich wydarzeniach i kiedy miały one miejsce. *
Your answer
Jakie najważniejsze źródła Twojej duchowości mógłbyś wskazać? Sprecyzuj je 🙂 (konferencje/rekolekcje konkretnych autorów, książki, filmy, czasopisma, portale internetowe o życiu chrześcijańskim, muzyka) *
Your answer
Określ na ile ważne dla Twojej wiary są treści zawarte w różnych objawieniach i co wnoszą one ewentualnie do Twojej duchowości. *
Your answer
Jak często bierzesz udział w modlitwach o uzdrowienie/uwolnienie? *
Czy borykasz się z jakimiś przewlekłymi problemami zdrowotnymi, i w związku z tym przyjmujesz regularnie jakieś leki, oraz czy jesteś na specjlanej diecie z powodów zdrowotnych? *
Your answer
Czy korzystasz obecnie z terapii psychologicznej? Jeśli tak, to czy Twój terapeuta wyraża zgodę na udział w rekolekcjach i w ewangelizacji na Lednicy? *
Your answer
Kogo powinniśmy zawiadomić w razie jakichś problemów u Ciebie podczas rekolekcji lub ewangelizacji? Podaj, prosimy, kontakt telefoniczny do tej osoby. *
Your answer
Czy zamierzasz przyjechać na rekolekcje własnym samochodem? *
Jeśli chcesz być na bieżąco - poniżej możesz zapisać się na newsletter lednicki.
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lednica 2000 z siedzibą w Poznaniu (61-716) przy ul. Kościuszki 99, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000078708, posługujący się NIP 7781398974 oraz numerem REGON 639742126. Jako administrator uprzejmie informujemy, iż:
1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz korzystać z adresu mailowego sekretariat@lednica2000.pl lub adresu korespondencyjnego
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień porozumienia o wolontariacie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach wypowiedzenia porozumienia o wolontariacie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera lednickiego, Twoje dane będą przetwarzane do celów związanych z jego wysyłką - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) w toku zawierania i realizacji porozumienia o wolontariacie, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą w szczególności Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), a jeśli zapiszesz się także na newsletter to FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat licząc od dnia zakończenia obowiązywania porozumienia o wolontariacie, a w przypadku danych przetwarzanych do wysyłki newslettera lednickiego - niezwłocznie po cofnięciu zgody.
5. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku jej wyrażenia w stosunku do newslettera lednickiego.
6. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych przez Wolontariusza jest niezbędne do zawarcia porozumienia o wolontariacie ze Stowarzyszeniem Lednica 2000. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie porozumienia i jego realizację.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of LEDNICA 2000. Report Abuse - Terms of Service