แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 :นักเรียนประเมินตนเอง)
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้กำหนดให้สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก
2. การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจึงเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แบบประเมินฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติหรือคุณลักษณะของนักเรียนมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 3 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง แต่ละข้อรายการ มีดังนี้ ไม่เคยปฏิบัติ ได้ 0 คะแนน ปฏิบัติบางครั้งได้ 1 คะแนน และปฏิบัติบ่อยครั้ง ได้คะแนน 2 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสินรายสมรรถนะ ตามระดับคุณภาพ 3 ระดับดังนี้
ดี หมายถึง มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
พอใช้ หมายถึง มีคะแนนระหวางร้อยละ 40- 74
ปรับปรุง หมายถึง มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 40
6. เกณฑ์การตัดสินสมรรถนะในภาพรวม แบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ คือ
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลการประเมินระดับ ดีครบทั้ง 5 สมรรถนะ
ดี หมายถึง มีผลการประเมินในระดับ ดี 4 สมรรถนุะ
พอใช้ หมายถึง มีผลกาประเมินระดับ ดี 3 สมรรถนะ
ปรับปรุง หมายถึง มีผลการประเมินในระดับ ดี น้อยกว่า 3 สมรรถนะ
7. ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามให้ครบทุกรายการประเมิน
8. ผลการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลเสียต่อผู้เรียนและสถานศึกษาแต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 ระดับชั้น *
1.3 ห้อง *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั้ง 5 สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แบบประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนมีข้อความทั้งหมด 40 ข้อความ เมื่อนักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างไร ให้คลิกตอบในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้เรียนมากที่สุด ให้นักเรียนประเมินตนเองให้ครบถ้วน
1. สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร (8 ข้อ)
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
ความถี่พฤติกรรมการปฏิบัติในการสื่อสาร
ไม่เคย
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
1. เล่าข่าวหรือเรื่องราวด้วยภาษาของตนเองให้เพื่อนฟังเข้าใจโดย ไม่ต้องเล่าซ้ำ
2. พูดแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราว ที่อ่าน ฟัง หรือดู จากสื่อ ด้วยภาษาของตนเองให้เพื่อนรับรู้อย่างชัดเจน
3. พูดขอร้องครูลดหย่อนโทษให้เมื่อตนหรือเพื่อนทำผิดได้
4. พูดขอร้องครูให้โอกาสในการปรับปรุงชิ้นงานของตนเองให้ดีขึ้น
5. หาความรู้และความบันเทิงจากห้องสมุด
6. รำคาญใจเมื่อเห็นข่าวการเมือง
7. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยแผนป้ายโฆษณา
8. สรุปความรู้ที่เรียนมาได้ด้วยแผนผังความคิดของตนเอง
2 สมรรถนะความสามารถในการคิด (8 ข้อ)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม
ความถึ่พฤติกรรมการปฏิบัติในการคิด
ไม่เคย
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
1. จำแนกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่นำเสนอในข้อมูลข่าวสารได้
2. คาดการณ์ผลที่จะเกิดจากเหตุการณ์หรือจากการกระทำต่าง ๆได้อย่างสมเหตุสมผล
3. ระบุประเด็นที่เป็นความขัดแย้ง หรือที่สอดคล้องของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้
4. แสดงแนวคิดหรือหลักการมาสนับสนุนข้อมูลเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้
ุ5. ดำเนินการตามแผนในการทำงาน/โครงการที่รับผิดชอบจนบรรลุวัตถุประสงค์
6. ใช้ความคิดอย่างอิสระในการเล่าเรื่อง หรือเล่านิทาน หรือบรรยายภาพ
7. ทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ๆ
8. นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยบอกจุดดี-จุดด้อยได้
3. สมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา (6 ข้อ)
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความถึ่พฤติกรรมการปฎิบัติในการแก้ปัญหา
ไม่เคย
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
1. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างชัดเจน
2. มีการวางแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้
3. ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้
ุ5. สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล
6. ใช้ประสบการณ์เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (12 ข้อ)

ความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ความถึ่พฤติกรรมการปฏิบัติในการใช้ทักษะชีวิต
ไม่เคย
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
1. ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานของตนเองให้ผู้อื่นได้
2. ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
3. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากสิ่งที่ได้รับรู้และศึกษา
4. นำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาค้นคว้ามาสรุปเป็นองค์ความรู้
5. ให้อภัยแก่เพื่อนเมื่อเขาทำงานผิดพลาด
6. อาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน
7. พยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจนพบสาเหตุที่แท้จริง
8. ใช้เหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุนในการแก้ปัญหา
9. รับฟังข่าวจากสื่อต่าง ๆ
10. เลือกอ่าน/ฟังข่าวอย่างมีวิจารณญาณและนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
11. แนะนำเพื่อนในเรื่องโทษของสารเสพติด
12. มีส่วนร่วมการแก้ปัญหากับโรงเรียน ชุมชน
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (6 ข้อ)
ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
ความถึ่พฤติกรรมการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี
ไม่เคย
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
1. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น/ค้นคว้า/รวบรมความรู้
2. ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอภาระงาน/ชิ้นงานในชั้นเรียน
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
5.ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น
6. สามารถลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : qa.puttha@gmail.com Facebook:Quality Assurance Puttha
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms