แบบสอบถามความพึงพอใจ
แผนกที่ใช้บริการ *
ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ
โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับควสามคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = พอใจมากที่สุด, 4 = พอใจมาก, 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = ไม่พอใจมาก, 1 = ไม่พอใจที่สุด
การยิ้มแย้ม การไหว้และกล่าวทักทายอย่างอบอุ่น *
การรับฟัง เข้าใจในความรู้สึกของท่าน และเป็นมิตรที่ดี *
การให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่ในความต้องการของท่าน การใช้คำสุภาพ *
จำลูกค้าได้ / สนองความต้องการลูกค้า *
ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ *
กระบวนการให้บริการ(Process)
ระบบการให้บริการลงทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วน *
ระบบการให้บริการหน้าห้องตรวจแพทย์ เช่น การซักถามประวัติ การให้ข้อมูล การวัดความดัน การอธิบายขั้นตอนการให้บริการ *
ระบบการประสานงาน การส่งต้อข้อมูล ระหว่างแผนก *
ระบบการจ่ายยา การให้คำแนะนำของเภสัชกร *
ระบบการชำระค่ารักษาพยาบาล *
ระยะเวลาการรอคอยโดยรวม *
กระบวนการตรวจรักษาของแพทย์
ความชัดเจนในการอธิบายการรักษา *
ความไว้วางใจที่ท่านมีต่อแพทย์ *
ระยะเวลาที่แพทย์ใช้ในการตรวจรักษา *
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงปรุงคุณภาพงานบริการ และการรักษาพยาบาล
Your answer
ในการรับบริการครั้งนี้ ท่านมีความพอใจในภาพรวมระดับใด *
เมื่อท่านต้องใช้บริการด้านสุขภาพ ท่านจะกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชัยอีกหรือไม่ *
ท่านจะแนะนำบุคคลอื่นๆ มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชัยหรือไม่ *
ท่านรับทราบบริการของ โรงพยาบาลเอกชัย จากสื่อด้านใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านต้องการให้โรงพยาบาลติดต่อกลับหรือไม่
กรณีต้องการให้ตอบกลับ:
กรุณาแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของท่าน เพื่อโรงพยาบาลจะได้แจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงตามที่ท่านได้เสนอแนะ
ชื่อ-สกุล
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.