Prova objectiva final de les pràctiques acadèmiques externes
Prueba objetiva final de las prácticas académicas externas
Nom *
Nombre
Your answer
Llinatges *
Apellidos
Your answer
Correu electrònic *
Correo electrónico
Your answer
Telèfon *
Teléfono
Your answer
Especialitat *
Especialidad
Entitat col·laboradora on has desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes *
Entidad colaboradora donde has desarrollado las prácticas académicas externas
Your answer
Número de conveni *
Número de convenio
Your answer
Dada d'inici de les pràctiques acadèmiques externes (indicar la data real d'inici) *
Fecha de inicio de las prácticas académicas externas (indicar la fecha real de inicio)
MM
/
DD
/
YYYY
Dada d'acabament de les pràctiques acadèmiques externes (indicar la data real d'acabament) *
Fecha de finalización de las prácticas académicas externas (indicar la fecha real de finalización)
MM
/
DD
/
YYYY
Explicar breument les causes que motivaren l’elecció de l’entitat col·laboradora. *
Explicar brevemente las causas que motivaron la elección de la entidad colaboradora
Your answer
Fer una breu valoració global de les pràctiques acadèmiques externes *
Hacer una valoración global de las prácticas académicas externas
Your answer
Explicar breument vivències i dificultats a l’hora d’elaborar la memòria final de les pràctiques de l’estudiant *
Explicar brevemente vivencias y dificultades a la hora de elaborar la memoria final del estudiante
Your answer
De 0 a 10, valorar el grau d’assoliment dels l’objectius d’aprenentatge de l'assignatura *
De 0 a 10, valorar el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Orientar l’estudiant vers el seu futur professional.
Aplicar en el món real els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre educatiu.
Practicar les habilitats comunicatives i socials.
Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.
Contrastar els coneixements adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial, professional i laboral.
Integrar l’estudiant en el mercat de treball.
Integrar l’estudiant en un equip de treball.
Desenvolupar hàbits de convivència i participació democràtica.
Actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa.
Aprendre a prendre decisions.
Respectar les normes de seguretat col·lectiva i individual establertes per l’entitat col·laboradora.
Respectar la pròpia feina i la feina dels altres.
Si escau, fer una breu explicació sobre els objectius d’aprenentatge valorats amb menys de 7.
Si procede, hacer una breve explicación sobre lobjetivos de aprendizaje valorados con menos de 7 puntos
Your answer
De 0 a 10, valorar el grau d'assoliment de les competències de l'assignatura (transversals, generals, específicas) *
De 0 a 10, valorar el grado de consecución de las competencias de la asignatura (transversales, genéricas, específicas)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CT09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.
CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
CT13 Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.
CG05 Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.
CG07 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris. 
CG10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.
CG11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg. 
CE Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny.
Si escau, fer un breu explicació sobre les competències valorats amb menys de 7 punts
Si procede, hacer una breve explicación sobre las competencias valoradas con menos de 7 puntos
Your answer
De 0 a 10, valorar el grau d'assoliment de les competències clau dels estudis superiors de disseny *
De 0 a 10, valorar el grado de consecución de las competencias clave de los estudios superiores de diseño
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Conciencia social y cívica global / Social and civic global awareness
Conciencia cultural global / Cultural global
Adaptabilidad y flexbilidad / Adaptability and flexibility
Cultura general / General knowledge
Comunicación en la idioma materna / Communication in the mother language
omunicación en ingles (lengua franca) / Communication in a foreing language (lingua franca)
Conocimiento digital / Digital knowledge
Conocimientos especializados / Professional knowledge (specific body of knowledge)
Gestión de uno mismo / Self-management
Desarrollo personal / Personal development
Pensamiento analítico y critico / Analytical and critical thinking
Investigación / Research
Resolución de problemas / Problem Solving
Pensamiento proyectual / Design Thinking
Toma de decisions / Decisions-making
Teoría en la práctica / Theory into practice
Trabajo en equipo / Teamwork
Liderazgo / Leadership
Autonomía, organización y planificación / Autonomy, organisation and planning
Sentido de la iniciativa y emprendeduría / Initiative and entrepreneurship
Procupación por la calidad / Concern for quality
Compromiso ético y responsabilidad social & medioambiental / Ethical