Prova objectiva final de les pràctiques acadèmiques externes

Prueba objetiva final de las prácticas académicas externas
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 1000 characters.
  This is a required question
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  CT09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.
  CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
  CT13 Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
  CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.
  CG05 Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.
  CG07 Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris. 
  CG10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.
  CG11 Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg. 
  Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny.
  Please enter one response per row
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  Orientar l’estudiant vers el seu futur professional.
  Aplicar en el món real els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre educatiu.
  Practicar les habilitats comunicatives i socials.
  Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.
  Contrastar els coneixements adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial, professional i laboral.
  Integrar l’estudiant en el mercat de treball.
  Integrar l’estudiant en un equip de treball.
  Actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa.
  Aprendre a prendre decisions.
  Respectar les normes de seguretat col·lectiva i individual establertes per l’entitat col·laboradora.
  Respectar la pròpia feina i la feina dels altres.
  Please enter one response per row
  Must be fewer than 500 characters.
  This is a required question
  This is a required question