แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต
คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่องานการให้บริการระบบเครือข่าย เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ และการให้บริการ ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยของระบบ และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง

ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาตอบคำถาม ทุกข้อตามความเป็นจริงเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศและกระบวนการทำงานของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ผู้รับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
2.1 ด้านงานบริการระบบเครือข่าย (Network -- LAN & Wireless) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1.1ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง
2.1.2 ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
2.1.3 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
2.1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
2.2 ด้านงานเว็บไซต์ (http://www.sbt.ac.th) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.2.1 เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
2.2.2 เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
2.2.3 เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
2.2.4 การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
2.2.5 ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
2.2.6 ภาพประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจ
2.3 ด้านระบบฐานข้อมูล (Database) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.3.1 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
2.3.2 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
2.3.3 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนระบบงานเดิม
2.3.4 การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม
2.4 ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
น้อยทีสุด (1)
2.4.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
2.4.2 ความปลอดภัยของข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
2.4.3 ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่
2.4.4 ความปลอดภัยของฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน
2.4.5 การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยและประโยชน์
2.5 ด้านการให้บริการ (Service) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.5.1 การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
2.5.2 การให้บริการในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
2.5.3 การให้บริการในส่วนของระบบฐานข้อมูล
2.5.4 การให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
2.5.5 ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms