Strategia Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020-2030 Konsultacje społeczne
Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020-2030”, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie poniżej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Miasta na temat aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z rozwojem Miasta. Państwa czynny udział w konsultacjach pozwoli na opracowanie dokumentu strategicznego uwzględniającego opinie i sugestie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz koncentrującego się na ważnych z ich punktu widzenia kwestiach. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość i skuteczność w Strategii celów oraz zadań.
Ankieta jest anonimowa, a wyniku będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane wyłącznie w celach badawczych.
Email address *
1. Profil osoby biorącej udział w badaniu: prosimy o zaznaczenie właściwych odpowiedzi.
Płeć: *
Wiek: *
Status zawodowy: *
Miejsce zamieszkania: *
Jeśli zamieszkanie na terenie Miasta Zamość, od jak dawna mieszka Pani/Pan w Zamościu?
Clear selection
Jakie jest Pani/Pana wykształcenie: *
Czy pracuje/ uczy się Pani/Pan w Zamościu? *
Czy w przyszłości chciałaby Pani/ chciałby Pan nadal mieszkać w Zamościu? *
2. Prosimy o dokonanie oceny stanu obecnego poszczególnych elementów związanych z jakością życia na terenie Miasta Zamość
1. Jak mieszka się Pani/ Panu w Zamościu *
2. Jak ocenia Pani/Pan kwestie związane z życiem codziennym w mieście *
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Bezpieczeństwo mieszkańców
Infrastruktura drogowa
Stan chodników
Komunikacja miejska
Wodociągi i kanalizacja
Wywóz nieczystości/ gospodarka odpadami
Zieleń miejska, parki, tereny rekreacyjne
Estetyka i czystość w mieście
Stan środowiska naturalnego/ Inwestycje w przedsięwzięcia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej/ odnawialnych źródeł energii
Dostępność do Internetu
Udział mieszkańców w życiu publicznym
3. Jak ocenia Pani/ Pan kwestie związane z oświatą, kulturą, sportem w mieście? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Dostępność żłobków i przedszkoli
Polityka oświatowa/ jakość edukacji
Poziom kształcenia w szkołach podstawowych
Poziom kształcenia w szkołach średnich
Poziom kształcenia w szkołach wyższych
Biblioteki i domy kultury
Oferta kulturalno - rozrywkowa dla dzieci
Oferta kulturalno - rozrywkowa dla dorosłych
Infrastruktura sportowa (baseny, boiska)
4. Jak ocenia Pani/ Pan kwestie związane z gospodarką i rynkiem pracy w mieście? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Publiczne Służby Zatrudnienia
Kształcenie permanentne
Wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą
Wsparcie MŚP
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu
Promocja gospodarcza miasta
Inwestycje w przedsięwzięcia z zakresu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej (np. utworzenie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych
5. Jak ocenia Pani/ Pan kwestie związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną w mieście? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Usługi ochrony zdrowia/dostęp do służby zdrowia
Promocja zdrowia i informacja zdrowotna
Wsparcie rodziny
Usługi dla niepełnosprawnych/ Pomoc dla niepełnosprawnych
Pomoc społeczna/ Dostępność i jakość działania pomocy społecznej
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Pomoc i opieka nad osobami starszymi
6. Co się Pani/Panu najbardziej podoba w Zamościu w odniesieniu do jakości życia? *
7. Co się Pani/Panu najmniej podoba w Zamościu w odniesieniu do jakości życia? *
8. Co Pani/Pana zdaniem powinno być zmienione by poprawić jakość życia w mieście? *
9. Jakim miastem powinien być Zamość w przyszłości?
Jakim miastem powinien być Zamość w przyszłości?Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 określenia:
Zaznacz
Handlu i usług
Kultury i sztuki
Turystyki kulturowej
Sportu i rekreacji
Centrów logistycznych wykorzystujących potencjał położenia przygranicznego/ LHS
Przemysłu
Miasto korzystające z odnawialnych źródeł energii
Inne, jakie
10. Proszę o wybranie 3 inwestycji, które zdaniem Pani/Pana są priorytetowe do wykonania na terenie miasta w najbliższych latach. Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi. *
Required
11. Co Pani/ Pana zdaniem powinno być wizytówką miasta Zamość. Proszę wybrać 1 odpowiedź *
3. Prosimy o wskazanie zadań (inwestycji), które uznawane są przez Państwa za niezbędne do podjęcia w latach obowiązywania Strategii Rozwoju (2020-2030) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy