Diagnòstic de la situació econòmica a Vilafamés
Aquest qüestionari naix amb el repte de conéixer de primera mà de quina és la realitat econòmica (i social) dels nostres veïns i veïnes generada a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. Els resultats serviran per a poder articular un pla de xoc proper i que puga donar solucions reals i necessàries, i així mitigar l'impacte que haja generat l'anomenada crisi entre els nostres veïns.

Este cuestionario nace con el reto de conocer de primera mano cuál es la realidad económica (y social) de nuestros vecinos y vecinas generada tras la crisis sanitaria de la Covid-19. Los resultados servirán para poder articular un plan de choque próximo y que pueda dar soluciones reales y necesarias, y así mitigar el impacto que haya generado la referida crisis entre nuestros vecinos.

* Qüestionari a complimentar únicament per un membre de la unitat familiar, treballador/a autònom i empresa / Cuestionario a cumplimentar únicamente por un miembro de la unidad familiar, trabajador/a autónomo y empresa
1.Sexe/ Sexo *
2. Estat civil / Estado civil *
3.Edat/ Edad *
4.Té fills menors d'edat o a càrrec? / ¿Tiene hijos menores de edad o a cargo? *
5. Quants fills/es té? / ¿Cuántos hijos/as tiene?
Clear selection
6. Algun membre de la família ha tingut que deixar el treball per a atendre als menors) / ¿Algún miembro de la familia ha tenido que dejar de trabajar para atender a los menores?
Clear selection
7. En cas de treballar tots els membres de la unitat familiar, qui atén els menors? / En caso de trabajar todos los miembros de la unidad familiar, quién atiende a los menores?
Clear selection
8. Quina és la seua situació laboral? / ¿Cuál es su situación laboral?
Clear selection
9. Ha tingut que cessar l'activitat econòmica? / ¿Ha tenido que cesar la actividad económica?
Clear selection
10. Si és així, durant quant de temps ha estat en cessament d'activitat? / Si es así, ¿durante cuánto tiempo ha estado en cese de actividad?
Clear selection
11. En cas de ser treballador/a (amb contracte laboral), ha tingut que teletreballar? / En caso de ser trabajador/a (con contrato laboral), ¿ha tenido que teletrabajar?
Clear selection
12. En cas de ser treballador/a, ha vist reduïda la seua jornada laboral? / En caso de ser trabajador/a, ¿se ha visto reducida su jornada laboral?
Clear selection
13. Si és així, quin percentatge de jornada? / Si es así, ¿qué porcentaje de jornada?
Clear selection
14.Si és autònom, ha tingut que pagar la quota en aquesta situació ? / Si es autónomo, ¿ha tenido que pagar la cuota de autónomo en esta situación?
Clear selection
15. Autònom/Empresa. El local del comerç és propi o de lloguer? / Autónomo/Empresa. ¿El local del comercio es propio o de alquiler?
Clear selection
16. Autònom/Empresa. S'ha vist obligat/da a continuar abonant el lloguer? / Autónomo/Empresa. ¿Se ha visto obligado a continuar abonando el alquiler?
Clear selection
17. Si té una empresa, quants treballador/es té al seu càrrec? / Si tiene una empresa, ¿cuántos trabajadores/as tiene a su cargo?
Clear selection
18. Empesa, ha tingut que adherir-se a l'ERTO per causes ETOP (econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció)? / Empresa, ¿ha tenido que adherirse al ERTE por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas y de producción?
Clear selection
19. Empresa, quants treballadors/es s'han vist afectats/des? / ¿Cuántos trabajadores/as se han visto afectados/as?
20. Autònom/Empresa, en quin percentatge ha disminuït la seua facturació? / Autónomo/Empresa, ¿en qué porcentaje ha disminuido su facturación?
Clear selection
21. Autònom/Empresa, ha tingut baixes de treballadors/es (persones vulnerables o de risc)? / Autónomo/Empresa, ¿ha tenido bajas de trabajadores/as (personas vulnerables o de riesgo)?
Clear selection
22. En cas afirmatiu, quants treballadors/es ha tingut de baixa? / En caso afirmativo, ¿cuántos trabajadores/a ha tenido de baja?
23. Quins problemes té o preveu en restablir la situació laboral d'aquests treballadors/es? / ¿Qué problemas tiene o prevé al restablecerse la situación laboral de estos trabajadores/as?
24. Quines dificultats d'adaptació preveu una vegada passe l'estat d'alarma? / ¿Qué dificultades de adaptación prevé una vez finalice el estado de alarma?
Clear selection
25. Quin és el percentatge de pèrdua d'ingressos? / ¿Cuál es el porcentaje de la pérdida de ingresos?
26. Ha rebut alguna ajuda d'autònom, d'empresa o com a treballador/a, per la situació actual, d'altres administracions o està en procés de rebre-la? / ¿Ha recibido alguna ayuda de autónomo, de empresa o como trabajador/a, por la situación actual, de otras administraciones o está en proceso de recibirla?
Clear selection
27. Té dificultat a nivell d'adquisició de productes bàsics d'alimentació, llum, aigua,…? / ¿Tiene dificultad a nivel de adquisición de productos básicos de alimentación, luz, agua,…?
Clear selection
28. Té alguna ajuda social? / ¿Tiene alguna ayuda social?
Clear selection
PROPOSTES/COMENTARIS:
Deixe'ns el correu electrònic per rebre informació sobre el resultat del diagnòstic i les mesures que es prendran / Déjenos el correo electrónico para recibir información sobre el resultado del diagnóstico y las medidas que se tomarán.Moltes gràcies per la seua col·laboració / Muchas gracias por su colaboración
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy