ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BMTT.33.00.01
Ngày hiệu lực 01/06/2013<br>

Biểu mẫu này gồm 2 phần: Người xin chấm dứt HĐLĐ và Người nhập đơn.

+ Đối với các GS, NV văn phòng và Lễ tân thì người nhập đơn chính là người xin chấm dứt HĐLĐ, ngày gửi biểu mẫu này được tính là ngày nộp đơn

+ Đối với NV các công trình thì các GS sẽ là người nhập đơn theo thông tin trên đơn của nhân viên (BM.33.00.01), ngày nộp đơn được tính là ngày ghi trên đơn và bản gốc được chuyển về P.HC-NS chậm nhất là ngày họp giao ban của tuần tiếp theo.
<hr>

  Phần dành cho Người xin chấm dứt HĐLĐ

  Các giám sát chịu trách nhiệm nhập thông tin ở đây CHÍNH XÁC theo đơn viết tay (BM.33.00.01) của nhân viên.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Phần dành cho Người nhập đơn

  Đơn của NV do Giám sát nhập, Đơn của NV VP, GS, LT người nộp đơn trực tiếp nhập
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question