แบบสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำชี้แจง

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมีขอความร่วมือจากศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ด้วยการ (√) ตามหมายเลขข้อที่ต้องการ และโปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง ทั้งนี้ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามกลับมายังภาควิชาเคมีโดยด่วน

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับคืนจากการร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านจักเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาควิชาเคมีในการนำไปปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในรุ่นต่อๆไป ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมกันนี้ ภาควิชาเคมีขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. ท่านเคยศึกษาในหลักสูตรใด *
Required
4. สถานภาพปัจจุบัน *
Required
4.1 สาขา...........................สถานศึกษา..................
4.2 สาขา...........................สถานศึกษา..................
4.2 ระบุลักษณะของธุระกิจ
5. ตำแหน่งงาน *
อื่น ๆ (ระบุ)
5. ประเภทของหน่วยงาน/สถานประกอบการ* (เช่น สถานที่ราชการ/ บริษัทเอกชน เป็นต้น) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy