แบบประเมินความพึงพอใจระบบงานสารสนเทศ โรงเรียนเวียงสระ
กลุ่มงานสารสนเทศ โรงเรียนเวียงสระ
ประเภทผู้ใช้งาน
เพศ
อายุ
ความถี่่ในการใช้บริการหรือติดต่อกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service