แบบสอบถามผู้ใช้งานระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ มคอ.ออนไลน์ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image