แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้าใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

  สีและขนาดตัวอักษร
  ภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
  การจัดหมวดหมู่
  วิธีการแสดงหรือนำเสนอข้อมูล
  การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ
  สะดวกในการใช้งาน
  Please enter one response per row
  การแสดงข้อมูลข่าวสารใหม่
  ความทันสมัยของข้อมูล
  ความถูกต้องของข้อมูล
  ความน่าสนใจของข้อมูล
  ความชัดเจนของข้อมูล
  ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
  การใช้ดัชนีค้นหาข้อมูลข่าวสาร
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

  This is a required question