แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม "ติวเข้มเติมเต็มศักยภาพ GAT/PAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6"
คำชี้แจง โปรดตอบแบบประเมินต่อไปนี้ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
*
Required
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสำรวจ
โปรดทำเครื่องหม่าย / หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 5= มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=ควรปรับปรุง
ด้านความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาจากการติวเข้มเพิ่มมากขึ้น *
2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือพัฒนาตนเอง *
ด้านสภาพแวดล้อม
3.สถานที่จัดติวมีความเหมาะสม *
4.ความพร้อมของสื่อ/วัสดุ อุปกรณ์มีความเหมาะสม *
5.เอกสารประกอบการติวมีความพร้อม เหมาะสม *
6.ระยะเวลาที่ใช้ในการติวมีความเหมาะสม *
7.กิจกรรม/บรรยากาศระหว่างการติวมีความเหมาะสม *
ด้านวิทยากร
8.วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน *
9.วิทยากรตอบคำถามได้ชัดเจน *
10.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็น *
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy