แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบสอบถามการควบคุมภายในประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 200 ข้อ โดยเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานท่าน
6 ด้าน ดังนี้
1. การบริหาร จำนวน 32 ข้อ
2. การเงิน จำนวน 64 ข้อ
3. การผลิตบัณฑิต จำนวน 23 ข้อ
4. การบริหารบุคคล จำนวน 19 ข้อ
5. ระบบสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ
6. การบริหารพัสดุ จำนวน 47 ข้อ
Next
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service