เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
สังกัด *
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรครูสายปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้าน คูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบ จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ แบบสังเกต จำนวน 2 ฉบับ และแบบประเมิน จำนวน 1 ฉบับ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่การพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผลการพัฒนาวงรอบที่ 1 จากการใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามกรอบการวิจัยเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School จากการดำเนินการพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School มากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ได้ดีในบางส่วน แต่มีบางประเด็นกลุ่มเป้าหมายบางคนยังมีข้อบกพร่อง ที่ต้องทำการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศแบบมีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
โดยสรุปผล รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจากการใช้กลยุทธ์ การศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบ มีส่วนร่วม หลังจากดำเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์ทั้ง 2 วงรอบทำให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ได้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ที่กำหนดไว้จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School อย่างต่อเนื่อง และขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป
โปรดเลือกคำตอบที่ท่านปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy