Годишен доклад за провеждането на политиката за приобщаващото образование на територията на област Варна за учебната 2019/2020 година
Справката следва да бъде попълнена от директорите на детските градини в срок до 20. 07. 2020 г.
1. Код по НЕИСПУО *
2. Образователна институция *
3. Населено място *
4. Общ брой на децата в детската градина
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в детската градина за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се брой кабинети и предназначение. *
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в детската градина за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване на кабинетите, наличие на рампа, платформа, асансьор, пригодени санитарни помещения и др. *
7. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в детската градина за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически и други средства при наличие на такова.
8. Брой специалисти, назначени в детската градина за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие (Описва се общият брой специалисти - логопеди, психолози, ресурсни учители. В случай, че няма назначен специалист в детската градина, моля отбележете - 0) *
9. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой ресурсни учители (В случай, че няма назначен специалист в детската градина, моля отбележете - 0) *
10. От общия брой специалисти назначени в детската градина: брой психолози (В случай, че няма назначен специалист в детската градина, моля отбележете - 0) *
11. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой логопеди (В случай, че няма назначен специалист в детската градина, моля отбележете - 0) *
12. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой слухово - речеви рехабилитатори. *
13. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой педагози на зрително затруднени деца. *
14. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой болнични учители. *
15. Брой помощници на учителя, назначени в детската градина. *
16. Осигурени видове дейности за обща подкрепа за личностно развитите в детската градина
да
не
занимания по интереси
грижа за здравето
логопедична работа
поощряване с морални и материални награди
ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения
дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
екипна работа между учителите и другите педагогически специалист
17. Брой деца на които се предоставя обща подкрепа за личностно развитие - логопедична работа *
18. Брой деца на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. *
19. Брой деца на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. *
20. Общ брой на деца на които се предоставя обща подкрепа за личностно развитие в детската градина.
21. Дейност на екипите за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите - брой проведени заседания (отразени в протоколи)
22. Дейност на екипите за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите - брой деца за които се организира работа по случай.
23. Брой случаи, за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите. *
24. Предоставя ли се допълнителна подкрепа за личностно развитите на децата (на деца със СОП, деца с изявени дарби, деца с хронични заболявания, деца в риск) в детската градина *
25. Кой предоставя допълнителната подкрепа за личностно развитие?
да
не
От специалисти назначени в детската градина
От РЦПППО - Варна
От ЦПЛР
Clear selection
26. Брой деца със СОП в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите за учебната 2019/2020 година. *
27. Брой деца в риск в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. *
28. Брой деца с изявени дарби в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. (Уважаеми колеги, в случай че в детската градина се обучават деца с изявени дарби, моля изпратете информацията за форумите на които са участвали децата и резултата от участието им на имейл s.kalmukova@ruo-varna.bg ) *
29. Брой деца с хронични заболявания в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. *
30. Брой случаи за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите. *
31. Брой деца в специалните групи.(Попълва се от ДГ №9 "Ален мак", ДГ №20 "Бриз", ДГ №46 "Горска приказка"
32. Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания (моля напишете броя на проведените форми, темите и броя на участниците в тях). *
33. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование в детската градина (моля опишете броя и проведените дейности)
34. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на децата като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители (моля опишете проведените дейности)
Оценка на обучението и предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие от разтояние в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy