แบบสอบถามความพึงพอใจ ของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาศนี้ด้วย
เพศ *
ผู้เกี่ยวข้อง *
สถานภาพ *
ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ (ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก) (ระดับ 4 หมายถึง ดี) (ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง) (ระดับ 2 หมายถึง พอใช้) (ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรุบปรุง
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
4. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
7. ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
8. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม
9. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจงานของตนเอง
10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms