Gotländska ståndpunkter kring flyg- och färjetrafiken - Möjlighet för dig som medlem att tycka till!
De gotländska ståndpunkterna omfattar både flyg- och färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet.

För färjetrafiken gäller att den upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod omfattar tio år, och påbörjades 2017. Inför kommande period planeras att förfrågningsunderlag ska kunna gå ut under 2022, och att avtal kan skrivas under 2023.

Trafikrådet på Gotland, där Tillväxt Gotland är med, arbetar med att ta fram underlag för en uppdatering av ståndpunkterna. Arbetet leds av en projektgrupp och sker i samverkan med representanter från näringslivet, statliga myndigheter, organisationer, trafikoperatörer, infrastrukturansvariga, Länsstyrelsen och Region Gotland. Under hösten 2019 sker insamling av synpunkter i form av intervjuer, men alla parter erbjuds också att lämna synpunkter skriftligen genom att fylla i nedan frågeformulär.

Vi behöver feedback från dig som medlem! Tack på förhand för att du fyller i enkäten och därmed är med och påverkar Gotlands infrastruktur framåt!
Typ av företag eller organisation?
Så här svarar du:
Första frågan handlar om hur pass relevant du tycker att nuvarande mål med transporterna till och från Gotland är. Möjlighet till fritext finns i ett b-svar.

Fråga 1-7 är nuvarande ståndpunkter. Ange hur pass viktig respektive ståndpunkt är för ditt företag/organisation. Varje fråga har också ett b-svar som är frivilligt och där du kan skriva fritext. 1-7 är grunderna för att nå målet. De är var och en i sig viktiga men ska för en väl fungerande trafik ses som en helhet.

Fråga 8-12 är exempel på nya förutsättningar som kan vara aktuella att ha med i kommande ståndpunkter. Här anger du hur pass viktiga dessa är för ditt företag/organisation att ha med i kommande ståndpunkter. Även här finns möjlighet till fritext i ett b-svar.
Nuvarande mål "Det ska alltid vara enkelt, bekvämt och snabbt att transportera och resa till och från Gotland" - hur pass relevant är det för ditt företag? *
Nuvarande mål: Reflektioner (frivillig)
Your answer
1a. Nuvarande ståndpunkt "Hela resan och transporten ska fungera smidigt och enkelt" - hur viktig är den för ditt företag? *
Detta omfattar:• Alla olika resande- och transportkategoriers behov och önskemål.• Bokningsystemets alla delar.• Resor och transporter med olika färdmedel till/från hamnarna och flygplatserna, inkl. kollektivtrafik till Visby Airport.• Terminaler och terminalområden.• In-, ur- och omlastning, kajhantering.• Incheckning.• Färjorna och flyget, se sista punkten.
1b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
2a. Nuvarande ståndpunkt "Två fastlandshamnar – en nordlig och en sydlig" - hur viktig är den för ditt företag? *
Den norra ska vara Nynäshamn. Den södra ska vara Oskarshamn.Detta omfattar:• Utbyggnad i Nynäshamn, väg och tåg.• Hamnområdet i Nynäshamn måste förbättras och göras tillgängligare, som t.ex. logistiken och till- och avfarterna och omstigningarna till/från kollektivtrafiken.• Förbindelserna till/från Oskarshamn och hamnen måste utvecklas och tillgängligheten med kollektivtrafik, tåg och buss, måste förbättras.
2b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
3a. Nuvarande ståndpunkt "Snabba resor och transporter – varje dag, året runt" - hur viktig är den för ditt företag? *
Färjeöverfarten ska ta högst tre timmar och utvecklas mot ännu snabbare. Detta ska gälla alla dagar året om på båda linjerna.Detta omfattar:• Trafiksystemet måste vara flexibelt och kunna anpassas efter efterfrågan och behov.• Minst två dubbelturer per dygn till Nynäshamn och minst en dubbeltur per dygn till Oskarshamn året om.• Så långa vistelsetider som möjligt i Stockholm och södra Sverige, detta förutsätter, förutom snabba resor, rimliga avgångs- och ankomsttider.• Anpassning till teknikutveckling.
3b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
4a. Nuvarande ståndpunkt "Tur och retur över dagen till hela Sverige" - hur viktig är den för ditt företag? *
Gotlands läge gör att flygtrafiken har en viktig roll i trafiksystemet. Visby Airport ingår i det nationella basutbudet av strategiska flygplatser.Detta omfattar:• Alla orter i Sverige med flygplats med reguljärtrafik ska nås fram och tillbaks över en dag.• Trafik till/från Arlanda och Bromma är nödvändigt.
4b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
5a. Nuvarande ståndpunkt "Konkurrenskraftiga och låga priser" - hur viktig är den för ditt företag? *
Detta omfattar:• Konkurrenskraftiga och låga priser i färjetrafiken, ”vägpriser”, jämfört med motsvarande sträckor på landsväg.• Möjligheter till rabattsystem/mängdrabatt vid många resor.• Fast, rabatterat biljettpris på färjan för gotlänningar, högst i nivå med dagens prisbild.
5b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
6a. Nuvarande ståndpunkt "Godstransporter till konkurrenskraftiga priser" - hur viktig är den för ditt företag? *
Detta omfattar:• Transportköpare ska ha tillgång till en väl fungerande marknad till priser i nivå med de i övriga Sverige.• Farligt godsturer efter behov och efterfrågan.
6b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
7a. Nuvarande ståndpunkt "Tonnage med hög reskvalitet, komfort och säkerhet" - hur viktig är den för ditt företag? *
Gäller alla resor med flyg och färja.Detta omfattar:• Tonnage anpassat efter olika gruppers behov och önskemål t.ex. för barn- familjer, funktionshindrade och äldre. På färjorna ska det bl.a. finnas möjlighet att arbeta via dator och dyl., hålla konferenser och utrymme för yrkeschaufförer inom t.ex. godstrafiken.• Utveckling till mer miljövänliga bränslen.
7b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
8a. Ny förutsättning "Klimatpolitiska mål och ramverk" - hur pass viktigt är detta för ditt företag att ha med? *
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För mer info se regeringens hemsida https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
8b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
9a. Ny förutsättning "Hållbar energiförsörjning" - hur pass viktigt är detta för ditt företag att ha med? *
Gotland är av regeringen utpekad som en pilot som ska gå före och nå de nationella målen (pkt 8 ovan) före övriga Sverige. Detta är en utmaning men också en möjlighet som kan ge tillfällen för näringslivsutveckling och hållbar tillgänglighet. För mer info se Energimyndighetens hemsida https://www.energimyndigheten.se/gotland
9b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
10a. Ny förutsättning "Försvarets etablering på Gotland och inom Östersjöregionen" - hur pass viktigt är detta för ditt företag att ha med? *
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och förvarets återetablering på Gotland är faktorer som bl.a. kan påverka infrastrukturen. Utifrån förändrat omvärldsläge stärks arbetet med krisberedskap och civilt försvar på Gotland. Mot bakgrund av geografiska och logistiska förutsättningar måste olika typer av samhällsstörningar kunna hanteras. För info se https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gotlands-regemente-p-18/
10b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
11a. Ny förutsättning "Näringslivsutveckling på Gotland" - hur pass viktigt är detta för ditt företag att ha med? *
Gotland har ett brett näringsliv där besöksnäringen, mat- och livsmedelssektorn, det gotländska skogs- och jordbruket, de kulturella och kreativa näringarna, sten-, trä- och tillverkning samt bygg, handel och tjänsteföretag är framträdande branscher. Men Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, de företag som vill växa behöver nå marknader nationellt och internationellt.
11b. Reflektioner (frivillig)
Your answer
12. Andra förutsättningar som kan påverka de gotländska ståndpunkterna (frivilligt)
Exempelvis befolkningsutveckling, resvanor, transportmönster.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy