แบบประเมินความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่อผลการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมินจำนวน 4 ด้าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ขอให้ท่านพิจารณาจากผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังรายการข้างล่าง และประเมินความพึงพอใจตามระดับความคิดเห็น
1.ด้านวิชาการ
งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการ วัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
2.ด้านงบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
3. ด้านบุคลากร
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
4. ด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวของ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและมีหน้าที่ดูแลนักเรียน ชี้นำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งมีทักษะชีวิต นำไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะภาพรวมในภาคเรียนที่ 2/2561
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาคเรียนที่ 1/2562
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประเมินฯในครั้งนี้
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail :academic.chinnaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service