บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรุนด์ฟอส ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส ซึ่งท่านจะมั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานและบริการที่ดีเยี่ยม และด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างล่างและส่งมายังบริษัทเพื่อประโยชน์ของท่านโปรดกรอกข้อความและส่งมายังบริษัทภายใน15วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
เลขที่ใบรับประกัน *
(WARRANTY NO.)
ชื่อลูกค้า *
(CUSTOMER NAME)
ที่อยู่ *
(ADDRESS)
เบอร์โทรศัพท์ *
(TELEPHONE NO.)
อีเมล์ *
(E-MAIL)
วันที่ซื้อสินค้า *
(PURCHASED DATE) DD/MM/YYYY)
ตัวแทนจำหน่าย *
(PURCHASED FROM)
รายละเอียดสินค้า (ดูจากแผ่นป้ายชื่อข้างปั๊มน้ำ)รุ่น/ขนาด *
(MODEL)
หมายเลขเครื่อง Serial Number (S/N) เฉพาะรุ่น SCALA2
S/N Pxxxxxxxxx
Captionless Image
ท่านต้องการขอรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล์
การรับประกันเครื่องสูบน้ำ ของกรุนด์ฟอส
1. บริษัท กรุนด์ฟอส จะรับประกันให้กับผู้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือ จากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปรกติ เป็นเวลา 24 เดือน (รุ่น SCALA2 60 เดือน) นับตั้งแต่วันส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ หรือ 30 เดือนนับจากวันที่ผลิตจากโรงงานและไม่ครอบคลุมในกรณีเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย, น้ำเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากท่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม, การขนส่ง
1.2 การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
1.3 การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
1.4 การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส
1.6 การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ
1.7 หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย
1.8 ถอดรื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืนเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า
2. การรับประกันไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
3. ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ หรือ ขอการรับประกัน มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ
4. ชิ้นส่วนอะไหล่มีระยะเวลาการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันพิเศษดังกล่าวแต่ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ จะคิดค่าอะไหล่รวมกับค่าเดินทาง หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันตามปกติ
4.1 ในกรณีของมอเตอร์ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะขดลวดมอเตอร์เท่านั้น ไม่รวมชุดลูกปืนของมอเตอร์ และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามหัวข้อที่ 1.
5. กรณีบัตรรับประกันสูญหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกฉบับใหม่ให้
6. ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ ชำรุด หรือ เปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามดุลยพินิจของบริษัท
7. ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนขอรับประกันสินค้าผ่าน เวบไซด์ ของบริษัทที่ www. Grundfos.co.th ในกรณีที่วันหมดอายุในใบรับประกันน้อยกว่า 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อภายใน 15 วันหากพ้นกำหนดดังกล่าวทางบริษัทขอยืนยันระยะเวลาการรับประกันบนใบรับประกันเท่านั้น
8. การตัดสินของบริษัท กรุนด์ฟอส ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใด ๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy