Dôležité informácie!

Hockey Ministries International - Slovakia: Letný kresťanský hokejový kemp 2017

Termín: 23. júl - 28. júl 2017
Miesto: Martin
Cena do 31.5.2017: 260 €
Cena od 1.6.2017: 280 €

Prihlášku je POTREBNÉ vyplniť POZORNE, inak NEBUDE ODOSLANÁ!!! Po vyplnení a kliknutí na "Odoslať" Vám systém oznámi hlásením na stránke, či bola alebo nebola odoslaná. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s registráciou nás kontaktujte e-mailom na info@hockeyministries.sk.

Táto registrácia je zároveň prihláškou na pridružené členstvo do HMI - Slovakia. Pridruženým členom HMI – Slovakia sa môže stať každý, kto podporuje účel HMI - Slovakia, vyjadrený v stanovách, v časti I., (účelom HMI - Slovakia je všestranná podpora rozvoja najmä ľadového hokeja, prípadne iných športov v SR, s osobitným dôrazom na podporu mládeže, najmä žiackych kategórií, v súlade s mravnými zásadami kresťanskej výchovy), kto sa zaviaže dodržiavať stanovy organizácie a platí pravidelné členské príspevky vo výške a v termíne podľa rozhodnutia VZ HMI - Slovakia alebo podľa aktuálne platnej tarify, do ktorej je pridružený člen zaradený (pre účastníka kempu vo výške poplatku za kemp).

Členské príspevky možno platiť denne, mesačne, štvrťročne, polročne. Prijatie za pridruženého člena potvrdzuje výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, na základe elektronickej alebo písomnej prihlášky.

Pridružený člen nedisponuje hlasovacími právami, ale má právo poradného hlasu a právo zúčastňovať sa na VZ HMI - Slovakia.

    This is a required question