แบบประเมินงานสัมมนา“โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน"
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องราชพฤกษ์ 4-5 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ประเภทหน่วยงาน *
1. ความพึงพอใจต่อภาพรวมงานสัมมนา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการของท่าน
1.4 สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม
2. ความพึงพอใจต่อวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ภาพรวม วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.2 ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
2.3 นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม
2.4 นางสาวจิตติมา บุญเกิด
2.5 นายธรรมนูญ เตชะนา
2.6 นางสาวอโณทัย สังข์ทอง
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาการบรรยาย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ประเทศไทยกับพันธกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.2 การพัฒนาโครงการ T-VER
3.3 ตัวอย่างโครงการ T-VER ด้านพลังงานทดแทน การจัดการของเสีย ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
3.4 ตัวอย่างโครงการ T-VER ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในประเทศไทย
3.5 ตลาดคาร์บอน และการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER
4.หน่วยงานท่านมีกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. จากข้อที่ 4 โปรดใส่รายชื่อกิจกรรมที่หน่วยงานของท่านดำเนินการ (ตัวอย่างการกรอก เช่น กิจกรรมการเปลี่ยนหลอด LED จำนวน 500 หลอดกิจกรรมการติดตั้งแผงโซล่าเซลขนาด 5 เมกะวัตต์ กิจกรรมการปลูกป่าไม้สัก 1000 ไร่เป็นต้น)
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service