แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตอบ) หลักสูตรนายสิบอาวุโสรุ่นที่ 6
Email address *
ยศ ชื่อ สกุล ผู้สำเร็จการศึกษา *
หน่วย *
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารสื่อสาร เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน
ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ *
5
4
3
2
1
1.มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ถ้าต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเทียบเท่า
2.มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
3.มีความรู้ความเข้าใจแบบธรรมเนียมทหารและวัฒนธรรมทหาร
4. มีอุดมการณ์และจิตสำนึกของทหารอาชีพ
5.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
6. มีความสามารถทางการบริหารจัดการ และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
7.สามารถดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านทักษะพื้นฐานในการทำงาน *
5
4
3
2
1
8. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ (ชกท.) ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถนำความรู้ทีเ่ป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเพิ่มเติมมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
10. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่ิอนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีความสามารถในทางทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและนำผลการเรียนที่ได้รับเพิ่มจากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับหน่วยได้เป็นอย่างดี
ด้านบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม *
5
4
3
2
1
13. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
14. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ
15. มีพลังในการสร้างสรรค์ กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ
16. มีความตื่นตัว กระตือรือร้น และทันต่อสถานการณ์
17. ใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
18. ประพฤติตนตาม กฎ ระเบียบ วินัยทหารและกฎเกณฑ์ของสังคม
19. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
20. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้
21.กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
22.มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ข้อเสนอเเนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร.