แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำชี้แจง
1.การศึกษานี้มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
2.แบบสำรวจแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาการให้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy