શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ નોમીનેશન ફોર્મ - 2018 (સુરત જિલ્લો+સુરત કોર્પોરેશન)
- શાળા દ્વારા શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ સંદર્ભે નોમીનેશન કરવાના હેતુસર આ સાથે સામેલ ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો ભરવાની રહેશે આ માટે નીચે મુજબની સૂચનાઓ ધ્યાનમાં લેવી.
- એવોર્ડ માટે શાળાએ જાતે સ્વ-મૂલ્યાંકન ફોર્મ ભરવાનું હોઈ પૂરતી કાળજી અને જરૂરી આધારો ચકાસી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. આ સબબ રજૂ કરેલ કોઈપણ માહિતી ખોટી ઠરશે તો તે અંગેની સંપૂર્ણ જવાબદારી શાળાના આચાર્યની રહેશે.
- સદર માહિતીપત્રક શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ માટે ભાગ લેવા અંગેનું નોમિનેશન ફોર્મ માત્ર છે. ફોર્મ ભરવાથી એવોર્ડ મળશે જ તેવો દાવો કરી શકાશે નહિ.
- શાળાએ નોમીનેશન ફોર્મની તમામ વિગતો જરૂરી આધારો સહ પૂરતી ચોક્સાઇથી ભરવાની રહેશે.
- શાળાના ડાયસ કોડ સહિતની વિગત ભૂલરહિત ભરવાની રહેશે. (આંકડાકીય માહિતી, મોબાઈલ નંબર અંગ્રેજીમા જ લખવા .)
- જે બાબત શાળાને લાગુ પડતી હોય તે જ બાબત સંદર્ભે વિગતો દર્શાવવાની રહેશે.
- જો એકજ બિલ્ડીંગમાં પાળી પદ્ધતિથી બે કે તેથી વધુ શાળાઓ ઉપયોગ કરતી હોય તો આ શાળાઓએ સંકલન કરી તે પૈકી કોઈ એક શાળાએ જ નોમિનેશન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
- અગાઉના વર્ષોમાં શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ મેળવનાર શાળાઓ એવોર્ડ મળેલ વર્ષથી ત્રણ વર્ષ સુધી શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ માટે ભાગ લઇ શકશે નહીં.
- સમગ્ર તાલુકામાંથી આવેલ શાળાઓના નોમીનેશન્સના આધારે શાળાઓની એવોર્ડ કમિટી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત લેવામાં આવશે.
- રૂબરૂ મુલાકાત લીધેલ શાળાઓ પૈકી એવોર્ડ કમિટિના મૂલ્યાંકનના આધારે જ એવોર્ડ માટે શાળાની પસંદગી કરવામાં આવશે.
- શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ અંગેના સ્વ-મૂલ્યાંકન પત્રકમાં મૂકવામાં આવેલ વિકલ્પ દીઠ ગુણભાર નક્કી કરવામાં આવેલ છે.
- ઓનલાઈન /ઓફ લાઈન ફોર્મ ભર્યા બાદ તે શાળાએ તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ સુધીમાં સંબંધિત ડાયેટમાં જરૂરી આધારો જમા કરાવવાના રહેશે. અન્યથા શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન "શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ: ૨૦૧૮-૧૯" માટે માન્ય ગણાશે નહિ.
- નોમિનેશન ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ રહેશે.
- વધુ માહિતી માટે ડાયટના વ્યાખ્યાતા શ્રી પાલસિંગભાઈ ચૌધરીનો 9712523966 પર સંપર્ક કરી શકશો.


પ્રાચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, સુરત

ઉપરોક્ત શરતો મેં વાંચેલ છે અને મને બંધનકર્તા રહેશે *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms