Amazing Family Gym Membership
Fyll i formuläret, så får du en personlig kod inom 36 timmar till gymmen via SMS eller e-post som du slipper in med genast. Koden fungerar tills vi har skickat hem en fysisk nyckel samt kontrakt till er postlåda. Om inget annat betalningssätt anges, så får ni en faktura till er e-post.

Välkommen till Amazing Family Gym!


Täytä lomake, niin saat 36 tunnin sisällä tekstiviestillä tai sähköpostiin henkilökohtaisen koodin, jolla pääset kuntosaleillemme heti treenaamaan. Koodi toimii niin kauan kunnes olemme lähettäneet postitse avaimen ja sopimuksen omaan postilaatikkoonne. Jos ette valitse mitään muuta maksutapaa tilatessanne salijäsenyyttä, tulee lasku automaattisesti sähköpostiinne.

Tervetuloa Amazing Family Gymille!


Fill out the form, and we will send you a code for the door within 36 hours. You can use the code, until you get the physical key and contract that we will send out to your adress. If no other payment method is specified, you will be sent an invoice to your e-mail.

Welcome to Amazing Family Gym!

050-5218736
www.amazing-gym.com
Huvudgym/Pääsali/Main gym *
Namn/Nimi/Name *
Adress/Osoite/Addres *
"Exempelintie 12, 65450 SULVA"
E-post/Sähköposti/E-mail *
Telefon/Puhelin/Telephone number *
Typ av medlemskap/Jäsennyys/Membership type *
Om flera personer ingår i medlemskapet, ange deras namn här / Toinen jäsen nimi / Name of other members
Övrig info eller frågor/Muu info tai kysymykset/Other info or questions
Jag har läst och godkänner de allmänna villkoren/Olen luennut ja hyväksyn yleiset ehdot
Clear selection
Fakturering / Billing / Laskutus
Yleiset ehdot Amazing Family Gym jäsenyyteen
1. Nämä yleiset ehdot jäsenyyteen ovat voimassa henkilöllä joka on hakenut ja jolle on myönnetty jäsenyys.

2. Jäsenyyttä voi hakea henkilö joka on vähintään 13 vuotta. Jäsenyys on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle ilman Amazing Family Gymin suostumusta. Alaikäisen jäsenen (13-17 vuotias) tulee antaa huoltajan kirjallinen suostumus ennen kuin jäsenyys voidaan hyväksyä. Suostumuksen voi antaa myös e-postitse.

3. Jäsenet vastaavat itse että heidän terveydentilansa suosii harjoittelua jonka Amazing Family Gymin tilat mahdollistavat. Jäsenet vastaavat myös omasta turvallisuudesta Amazing Family Gymin tiloissa, koska nämä ovat suuren osan ajasta ilman henkilökuntaa. Jäsenet sitoutuvat myös noudattamaan niitä turvallisuus- ja järjestys määräyksiä joita tiloissa on. Jäsenet ymmärtävät, että harjoitustilat ovat ympäristöä jossa riskejä on olemassa. Amazing Family Gym ei vastaa vaurioista jotka kohdistuvat jäseniin tai omaisuuteen.
Kaikkien jäsenien viihtyvyyden takia on tärkeää pitää tilat siisteinä ja siivottuina.

4. Jäsenen tulee pyydättäessä pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä hänen oleskellessaan Amazing Family Gymin tiloissa. Amazing Family Gym ei vastaa omaisuuden vahingoista ja menetyksistä tai arvoesineistä joita jäsenet tuovat mukanaan.

5. Aukioloajat ovat joka päivä 24H7. Amazing Family Gym ei kuitenkaan vastaa puuttuvasta mahdollisuudesta harjoitella mikäli nämä johtuvat olosuhteista salin hallinnan ulkopuolella, kuten vesivahingot, tulipalot, luonnonmullistus, viranomaispäätös tai vastaava. Jäsenet hyväksyvät, että tilat voivat osittain olla vuokrattuna yrityksille tai yhdistyksille ilman että tämä oikeuttaa erityistä korvausta.

6. Jäsenet hyväksyvät, että aukioloajat, ohjatut tunnit, jäsenyysmaksut ja jäsenyysehdot voivat muuttua tulevaisuudessa. Jäsenyysehtojen muutoksissa Amazing Family Gym ilmoittaa jäsenilleen e-postitse ja ilmoituksilla salitiloissa.

7. Kuukausijäsenyys on voimassa toistaiseksi ja voidaan sanoa irti jäsenen halutessa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tämä irtisanomisaika lasketaan kuukauden viimeisestä päivästä kun irtisanominen tapahtuu. Esimerkki: Jos jäsenyys sanotaan irti 20 tammikuuta niin, jäsenyys loppuu helmikuun viimeisenä päivänä. Jäsenyys tulee sanoa irti kirjallisella irtisanomisella e-postitse tai postitse. Koko kuukausi maksetaan ensimmäisenä päivänä. Jos olet esimerkiksi aloittanut saliharjoittelun 15.5 ja irtisanoudut 20.1 niin jäsenyytesi on voimassa helmikuun viimeiseen päivään. Kaikki kuukaudet lasketaan 30 päiväksi.
Jäsenyydessä jossa on sitoutumisaika niin pätee ajan loppuun saakka ja sitä ei voida lopettaa ennenkuin sitoutumisaika on umpeutunut.

8. Jäsenyysmaksu, johon sisältyy ALV, maksetaan kuun ensimmäisenä päivänä seuraavalle tilille: FI55 1791 3000 013883.
Mahdollisista muistutuksista Amazing Family Gymillä on oikeus veloittaa muistutusmaksun. Jos siitä huolimatta maksua ei suoriteta, vaikka muistutus on lähetetty jäsenen ilmoitettuun e-postiin, jäsenyys lopetetaan välittömästi ja avain/prikka poistetaan käytöstä. Maksamattomat laskut siirretään perintäyhtiölle. Jokainen jäsen vastaa, että muuttuneet yhteystiedot ilmoitetaan Amazing Family Gymille.
Jäsenet hyväksyvät, että heidän yhteystiedot rekisteröidään Amazing Family Gymin tietokantaan jäsenyyden hyväksynnän yhteydessä. Tietokanta valvoo myös automaattisesti kaikkien jäsenten oleskelua tiloissa. Tietokannan tietoja ei anneta ulkopuoliselle.

9. Kaikilla jäsenillä on oikeus ottaa mukaan veloituksetta oma lapsi (maks. 12v) edellyttäen että pystyy valvomaan tätä. Salissa on leikkihuone jossa lapsi voi piirtää ja leikkiä. Lapsen huoltaja vastaa lapsensa valvomisesta.

10. Jos erimielisyyttä ilmenee jäsenen ja Amazing Family Gymin välillä, pyritään nämä ensisijaisesti ratkaisemaan keskustelemalla. Jos riitaa ei pystytä ratkaisemaan tällä tavalla on Pohjanmaan käräjäoikeus pätevä.

11. Jäsenyys tulee sanoa irti kirjallisesti irtisanomiskaavakkeen kautta kotisivullamme. Voi myös tulla käymään asiakaspalvelu aikana ja täyttää lomakkeen paperitse. Viimeisen kuntosalikäynnin jälkeen avain tulee palauttaa. Jokaisessa kuntosalissa on postilaatikko minne avain palautetaan! Jos avainta ei palauteta siitä veloitetaan 20€

Tervetuloa mukaan perheesemme!
Allmänna villkor för medlemskap hos Amazing Family Gym
1. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Amazing Family Gym mellan den person som ansökt och beviljats medlemskap och Amazing Family Gym.

2. Medlemskap kan sökas av personer som är minst 13 år gamla. Medlemskapet är personligt, och kan inte överföras på annan person utan Amazing Family Gyms samtycke. En omyndig medlem (13-17 år) bör inlämna ett skriftligt samtycke av vårdnadshavarna innan medlemskap kan beviljas. Detta samtycke kan även inlämnas per e-post.

3. Medlemmarna ansvarar själva för att deras hälsotillstånd tillåter den träning som Amazing Family Gyms utrymmen möjliggör. Medlemmarna ansvarar även själva för sin säkerhet i Amazing Family Gyms utrymmen, emedan dessa är obemannade stor del av tiden. Medlemmarna förbinder sig även att följa de ordnings- och säkerhetsföreskrifter som finns i utrymmena. Medlemmarna är införstådda med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Amazing Family Gym ansvarar inte för skador som medlemmar eller lösegendom eventuellt åsamkas.
För samtliga medlemmars trivsel är det viktigt att alla försöker hålla det snyggt och städat efter sig.

4. En medlem skall på förfrågan kunna styrka sin identitet under sin vistelse i Amazing Family Gyms utrymmen. Amazing Family Gym ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på lösöre eller värdeföremål som medtas av medlemmarna till utrymmena.

5. Öppethållningstiderna är varje dag 24 H 7. Amazing Family Gym ansvarar dock inte för utebliven möjlighet för medlemmarna att träna såvida detta beror på omständigheter utanför gymmets kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller motsvarande. Medlemmarna godtar att utrymmena delvis kan vara uthyrda åt företag utan att detta berättigar till skild kompensation.
Medlemmarna godkänner även att deltagandet på populära ledda timmar kan begränsas vid behov för den allmänna trivselns skull. Om så skulle ske kommer givetvis fler ledda timmar att bokas in så att samtliga medlemmars behov i mån av möjlighet kan tillgodoses.

6. Medlemmarna godtar att öppettider, ledda timmar, medlemsavgifter och medlemsvillkor kan ändras i framtiden. Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Amazing Family Gym att informera medlemmarna via deras e-post och via information i gymmets utrymmen.

7. Månadsmedlemskap gäller tillsvidare och kan sägas upp av medlemmen när som helst med en uppsägningstid på 1 (en) månad. Denna uppsägningstid räknas från den sista dagen i den månad som uppsägningen sker. Exempel: Sägs medlemskapet upp 20 januari upphör det sista februari. Medlemskapet skall sägas upp skriftligen genom e-post eller per post till gymmet.
Medlemskap med bindningstid gäller tiden ut och kan inte avslutas innan bindningstiden gått ut.

8. Medlemsavgiften, som inkluderar moms, skall betalas det datumet som framkommer i fakturan samt med referensen som framkommer i fakturan till konto: FI55 1791 3000 0138 83.
För eventuella påminnelser har Amazing Family Gym rätt att debitera en påminnelseavgift. Om ingen betalning kommer trots en påminnelse som skickas till den adress eller e-post som medlemmen uppgivit i samband med medlemsansökan, avslutas medlemskapet med omedelbar verkan och nyckeln / brickan inaktiveras. Obetalda räkningar överförs till indrivningsbolag. Varje medlem ansvarar för att ändrade kontaktuppgifter meddelas Amazing Family Gym.
Medlemmarna godkänner att deras kontaktuppgifter och namn registreras i Amazing Family Gyms databas i samband med att medlemskapet ansöks/godkänns. Databasen håller även automatiskt reda på samtliga medlemmars vistelser i utrymmena. Databasens uppgifter överlåts inte till utomstående.

9. Alla medlemmar har rätt att kostnadsfritt ta med sig barn (max 12 år) under förutsättning att god uppsyn hålls över barnet. Det finns en lekhörna i gymmen där barn kan leka och rita. Vårdnadshavaren ansvarar för övervakningen av sina barn.

10. Uppstår det meningsskiljaktigheter mellan medlem och Amazing Family Gym skall dessa i första hand eftersträvas att lösas genom diskussion mellan parterna. Kan tvisten inte lösas på detta sätt är behörig domstol Österbottens tingsrätt.

11. Medlemskapet skall sägas upp skriftligen via uppsägningsformuläret på vår hemsida. Man kan även komma in under kundbetjäningen och fylla i formuläret i pappersformat. I samband med sista gymbesöket så skall nyckeln lämnas tillbaka. Vid varje gym finns en postlåda dit man returnerar sin nyckel! Om nyckeln inte returneras så debiteras en nyckelavgift på 20€.

Welcome to our family!
Terms and Conditions for membership at Amazing Family Gym
1. These terms and conditions apply for membership at Amazing Family Gym, between the person who has applied and been granted a membership and Amazing Family Gym.

2. Membership can be applied for by a person who is at least 13 years of age. The membership is personal and can not be transferred to another person without the permission of Amazing Family Gym. A membership applicant who is under 18 years of age should submit a certificate of consent signed by their legal guardian before membership can be granted the applicant. The certificate of consent can be submitted to a representative of Amazing Family Gym in person, or by e-mail to info@amazing-gym.com.

3. The member is personally responsible that their medical condition allows for the types of activities that the facilities at Amazing Family Gym enables them to partake in. The member is also responsible for their own personal health while the premises is not manned by an Amazing Family Gym employee, which is often the case. The member is also bound to follow the safety precautions that are mediated in the premises. The member also understands that the facilities in a gym create an environment where dangerous situations may occur. Amazing Family Gym is not responsible for damage caused to a member or their belongings.

For the well-being of all members, it is important that anyone who uses the facilities practices good manner by keeping the premises tidy after using the equipment.

4. A member should be able to confirm their identity upon request when abiding within the premises of Amazing Family Gym. Amazing Family gym is not responsible for, nor obliged to compensate any loss or damage caused to the personal belongings of a member which are brought within the premises of Amazing Family Gym.

5. The opening hours are every day, 24/7. However, Amazing Family Gym is not responsible for a lack of opportunity to use the facilities due to circumstances that are outside the control of Amazing Family Gym. Such circumstances might be water damage, fire, natural disasters, government decisions or similar. The member accepts that the premises may be partially rented to other businesses without entitling the member to any separate compensation.

The member also accepts that the access to popular guided workouts may be limited if need be, for the sake of the general well-being of members. If access needs to be limited, Amazing Family Gym will respond to the demand by planning additional guided workouts where possible.

6. The members accept that opening hours, guided workouts, membership fees as well as terms and conditions for membership may be changed in the future. If the terms and conditions are changed, the member will be notified trough their e-mail as well as trough information in the premises.

7. Monthly memberships are active until further notice and may be cancelled at any time by the member with a cancellation time of one (1) month. The date of cancellation is calculated from the last day in the month when the cancellation is submitted. For example, if the cancellation is submitted on the 20th of January, the membership is still active until the 28th of February. The membership should be cancelled trough the “cancellation” page on the website www.amazing-gym.com.

8. The membership fee, that includes VAT, shall be paid on the day that is specified in the invoice, and with the reference specified, to the account: FI55 1791 3000 0138 83.

For an additional invoice that needs to be sent due to the failure of the member to pay the original invoice on or before the specified date, Amazing Family Gym has the right to charge a reminder charge. If no payment is made despite the reminder sent to the e-mail address specified in the membership application, the membership is immediately cancelled, and the key held by the applicant is closed. Unpaid invoices are forwarded to third party exaction. Every member is responsible for communicating updated contact information to Amazing Family Gym.

The member accepts that their contact information and name is registered in the database of Amazing Family Gym in coalition with the membership application. The database also collects data on when the member enters premises that belongs to Amazing Family Gym. Access to the information in the database is not given to a third party.

9. All members have the right to bring their child (12 years of age or younger) free of charge, provided that the child is well looked after by their guardian. There is a play corner in the gym where children can play and draw. The guardian is responsible for the surveillance of their children.

10. If there is a disagreement between the member and Amazing Family Gym, it should first be attempted to solve the issue trough mediation. If the issue cannot be solved trough mediation, the issue should be solved trough the Court of Ostrobothnia.

11. The membership should be cancelled trough the cancellation form on the website www.amazing-gym.com, or personally trough a representative of Amazing Family Gym. When the member visits the premises for the last time, they should return their key. The key can be returned trough mailboxes placed in each gym. If the key is not returned, a fee of 20€ is charged.

Welcome to our family!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy