ЛЕАП 3 ЗА ГРАД СКОПЈЕ
Почитувани,
За потребите на изработка на Локалниот Еколошки Акционен План-ЛЕАП 3 за Градот Скопје, а во насока на вклучување на мислењето на јавноста и мапирање на приоритетните еколошки проблеми, Ве молиме да одвоите дел од Вашето драгоцено време и да го пополните овој прашалник.
Однапред Ви благодариме!
1. Дали сметате дека квалитетна и здрава животна средина е еден од основните предуслови за квалитетен живот на сите жители во град Скопје? *
Required
2. Рангирајте ги според важност еколошките проблеми во Градот Скопје (1 -најважен; 8-најмалку важен еколошки проблем )
1
2
3
4
5
6
7
8
Неодржливи земјоделски практики (употреба на пестициди, ѓубрива и др.) и деградација на почвата
Загадувањето на реките, водотеците и подземните води со секаков вид на отпад
Урбани проблеми (сообраќајни метежи, блокирано струење на воздухот поради новите градби, недостаток на зелени простори, итн)
Опасност од свлечишта и поплавување поради нови градби на стрмините на градот
Создавање на сметлишта (“диви депонии”), спалување на отпад, недоволен број на садови за собирање и селектирање на отпад, слаба динамика на собирање и транспортирање на комуналниот отпад и др.
Лошиот квалитет на воздухот за време на грејната сезона
Бучава од индустриски, угостителски и спортски објекти, како и од настани на отворено
Уништување на биодиверзитетот преку експанзија на населби, пошумување со алохтони видови, нелегалната сеча на шума, поставување на отровни мамки и криволов
3. Од следната листа, издвоите кои се главните причини за влошување на состојбата со животната средина во Градот Скопје?(Ве молиме обележете три од наведените одговори) *
Required
4. Од следната листа, кој е Вашиот главен извор на информации за состојбата со животната средина? (Ве молиме обележете еден од наведените одговори) *
Required
5 .Проблемите со животната средина имаат директен ефект на мојот секојдневен живот и здравје *
Required
6. Инспекциските служби кои вршат надзор над спроведувањето на легислативата од областа на животна средина имаат мал обем на надлежности *
Required
7. Инвеститорите ја почитуваат одредбата за компензација на пренаменета зелена површина со поставување дрвореди и зеленило во жардињери, на кровни тераси и фасади *
Required
8. Како индивидуалец, секој жител и посетител на Град Скопје има улога во заштитата на животната средина *
Required
9. Индустријата, сообраќајот и неконтролираната урбанизација имаат главна одговорност за состојбата во која се наоѓа животната средина во Град Скопје *
Required
10. Надлежните институции имаат главна одговорност за состојбата во која се наоѓа животната средина во Град Скопје *
Required
11. Според Вас, дали секој од наведените субјекти се грижи доволно за да ја заштити животната средина во Град Скопје *
Се грижи и дејствува за заштита на животната средина и повеќе од доволно
Се грижи и дејствува за зашитата на животната средина колку што треба
Не се грижи и дејствува доволно за животната средина
Жителите на град Скопје
Град Скопје
Институции (ЈП „Паркови и зеленило“;ЈП „Градски паркинг“;ЈП „Улици и патишта“;ЈСП - „Скопје“;ЈП „Комунална хигиена“;ЈП „Водовод и канализација“;ЈП „Дрисла“)
12. Како ќе ја оцените својата еколошка свест? *
Required
13 Дали сте направиле нешто од наведените активности во последните 6 години? (Можни се повеќе одговори)
14. Според вас, кои од наведените би биле најефективни начини за справување со проблемите со животната средина во Град Скопје(Ве молиме обележете пет од наведените одговори) *
Required
15. Од следната листа Ве молиме издвоите 20 приоритетни проблеми за решавање според Вас *
Required
16. Во која општина живеете: *
Required
17. Колку време живеете во град Скопје?
18. Возраст: *
Required
19. Највисок степен на образование што сте го стекнале: *
Required
20. Статус *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy